Απόφαση 26η

11/04/2014

Απόφαση 26η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 26η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Αποδοχή- Παραλαβή οχημάτων από τον Δήμο Οινουσσών ».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   11η του μήνα Απριλίου 2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 440/4-4-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                                                                                                                 

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

8.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                                                                        

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν        

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα              κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Στα πλαίσια της υπ.αρ.49 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 6157/31.12.2010 καθώς και της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 835/28.03.2011, ο Δήμος Χίου ως τελικός δικαιούχος των πράξεων "Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών " κατάθεσε και ενέταξε πρόταση προϋπολογισμού 443.694,00ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" δυνάμει της από 12/07/2011 προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Οινουσσών. Τμήμα της προμήθειας του εξοπλισμού της ανωτέρω πράξης έχει ολοκληρωθεί βάσει των υπ’αριθμ. 50443/2013, 50444/2013 και 51150/2013 συμβάσεων με τους αναδόχους Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. αντίστοιχα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΕΙΔΟΣ

ΤΜΧ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ

1

Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

1

Δ.ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

–          Από το δημοτικό συμβούλιο ζητείται η αποδοχή της παράδοσης του ανωτέρω εξοπλισμού στο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση του Δ. Χίου με το δήμο Οινουσσών

–          η έγκριση παροχής εξουσιοδότησης από τον κο Δήμαρχο Οινουσσών σε υπαλλήλους των Δήμων Χίου και Οινουσσών για τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την παράδοση των οχημάτων στο Δήμο Οινουσσών.          

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010,

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

                                                                                               

–          Την αποδοχή της παράδοσης του ανωτέρω εξοπλισμού στο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση του Δ. Χίου με το δήμο Οινουσσών.

–          Την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης από τον κο Δήμαρχο Οινουσσών σε υπαλλήλους των Δήμων Χίου και Οινουσσών για τυχόν ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την παράδοση των οχημάτων στο Δήμο Οινουσσών.          

 

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  26/2014

 

 

        Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α