Απόφαση 26η

20/08/2015

Απόφαση 26η

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 26η

 

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

Θέμα: « Ψήφισμα από τον Δήμο Οινουσσών για τα αποθεματικά των ΟΤΑ».

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  23η του μήνα  Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 280/23-4-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67παρ.5 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

                                                               

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου           

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου       

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου 

6.  Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

7.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου      

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                    

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

10.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

11. Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                                                 

12. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

13.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου  

                                                               

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως            κ. Γεωργίου Μακκά, ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής εισηγήθηκε στο Σώμα την παρακάτω πρόταση, η οποία έγινε και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα αποθεματικά των ΟΤΑ ως κάτωθι :

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνακαι εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα.

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οινουσσών καλεί την κυβέρνηση  να ακυρώσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία οι κρατικοί φορείς και οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους αποθέματα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία είναι προδήλως αντισυνταγματική.

Σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ σκοπεύει να προσφύγει άμεσα στο ΣτΕ για να ακυρώσει δικαστικά τη θεσμικώς απαράδεκτη απόφαση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οινουσσών συντασσόμενο με την Κ.Ε.Δ.Ε., προτίθεται να προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρό μέτωπο αντίστασης Δήμων και εργαζομένων στους ΟΤΑ, στις απαράδεκτες κυβερνητικές μεθοδεύσεις.

Προτείνει, οι Δήμοι της χώρας να απέχουν από την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και να μη μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  26/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                               Ο  Δήμαρχος

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α