Απόφαση 26η

07/04/2011

Απόφαση 26η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: "ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ"

Στις Οινούσσες, σήμερα την  6η του μήνα  Απριλίου  2011, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 540/1-4-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:  

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9  μέλη, ο κ. πρόεδρος  είπε τα εξής :  σύμφωνα με το υπ. αριθ. 9131/8-3-2011/29-3-2011 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" μέχρι 31-7-2011 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 18-3-2011 αίτησή του και συγκεκριμένα:               α) δυσμενείς καιρικές συνθήκες και β) λειτουργία σχολείου.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10, την εισήγηση του κ. Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της  προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" μέχρι 31-7-2011 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  26/2011

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

  

 

 

 

Οινούσσες 7-4-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α