Απόφαση 28η

20/08/2015

Απόφαση 28η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 28

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 25/2015 απόφασης του Δ.Σ. »

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 27η του μηνός Απριλίου  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 276/22-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

   

 

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθούν λόγω επείγοντος.

Το πρώτο θέμα αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 17/2013 απόφασης του Δ.Σ., που θα πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης, που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί να οριστεί τότε.

Το δεύτερο θέμα αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 25/2015 απόφασης του Δ.Σ., που θα πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης, που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί να οριστεί.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο κύριος Πρόεδρος, αφού έλαβε το λόγο είπε ότι: με την υπ΄ αριθμ. 25/2015 απόφαση  του Δ.Σ. αποφασίστηκε η έγκριση σχεδίου της Π.Σ. με τον Δήμο Χίου, Δήμο Ψαρών και Δήμο Οινουσσών για την εκτέλεση της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων ».

Στην Π.Σ. και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 προβλέπεται η σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης. Εκ παραδρομής δεν αναγράφηκαν τα ονόματα των μελών της Επιτροπής. Θα πρέπει να ορίσουμε έναν εκπρόσωπο του δήμου Οινουσσών με τον αναπληρωτή του.

Προτείνουμε τον κ. Στέφανο Βογιατζή, Δήμαρχο Οινουσσών με αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Θεοδωράκη, Δημοτικό Σύμβουλο.

 

 

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 , ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 25/2015 απόφαση του Δ.Σ., ορίζοντας στηνΚοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης  για την εκτέλεση της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων » τον Δήμαρχο Οινουσσών κ. Στέφανο Βογιατζή με αναπληρωτή του τον κ.  Κυριάκο Θεοδωράκη, Δημοτικό Σύμβουλο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2015.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                        Ακριβές αντίγραφο

                                          Ο  Δήμαρχος

 

                                      Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α