Απόφαση 29η

20/08/2015

Απόφαση 29η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Oρισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο –Λύκειο Οινουσσών» Δήμου Οινουσσών.  

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 27η του μηνός Απριλίου  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 276/22-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                  

   

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :  η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου  με το αριθ. πρωτ. 10551/30-3-2015 έγγραφό της,  μας γνωστοποίησε το πρακτικό κλήρωσης, που ορίστηκε η επιτροπή του εν θέματι έργου. Θα πρέπει να ορίσουμε μέλος της ανωτέρω επιτροπής με τον αναπληρωματικό του.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών, είχε οριστεί ύστερα από κλήρωση μέλος της επιτροπής για την παραλαβή έργων άνω των 5.869,41Ευρώ η δημ. σύμβουλος  κ. Βαρβάρα Κατσιάνου με αναπληρώτρια την δημ. σύμβουλο κ. Ηλιάδη Βαρβάρα.

Θα πρέπει λοιπόν να συγκροτήσουμε την ανωτέρω επιτροπή.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10 και τον Ν. 4257/14-4-2014.

 

  

                                           αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Συγκροτεί την επιτροπή οριστικής παραλαβής τουέργου «Κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο –Λύκειο Οινουσσών» Δήμου Οινουσσών,    αποτελούμενη από τα εξής μέλη που ορίστηκαν στην ανωτέρω επιτροπή και  με την υπ. αριθ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών και με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10427/27-3-2015 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.

1.Αγιασμάτη Σοφία , με αναπληρωματικό τον Χωλίδη Δημήτριο.

2.Γεραζούνη Μάρκο, με αναπληρώτρια τον Πιταούλη Παναγιώτη.

3.Κατσιάνου Βαρβάρα, δημ. σύμβουλο του Δ.Οινουσσών με αναπληρώτρια  την Ηλιάδη Βαρβάρα δημ. σύμβουλο του Δ. Οινουσσών.

 

  Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

                                   Ακριβές αντίγραφο

                                         Ο Δήμαρχος

                         

                                   Στέφανος  Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α