Απόφαση 2η

26/01/2015

Απόφαση 2η

 

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 2

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού Δήμου Οινουσσών για το οικονομικό έτος 2014.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου  2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                        3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

                                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος, αφού ενημέρωσε το σώμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την υπ. αριθ. 2/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2014 τα οποία έχουν ως κάτωθι και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),

 

    Ι. ΕΣΟΔΑ

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Τελικά Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

725.228,14

618.944,43

618.944,43

0,00

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ

380.053,15

184.658,70

184.658,70

0,00

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο

901.186,99

901.186,99

901.186,99

0,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

2.006.468,28

1.704.790,12

1.704.790,12

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

Σύνολο Δαπανών

1.983.835,52

887.037,24

887.037,24

0,00

1.096.798,28

0,00

Αποθεματικό

22.632,76

0,00

0,00

0,00

22.632,76

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

2.006.468,28

887.037,24

887.037,24

0,00

1.119.431,04

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύνολο Εισπράξεων

Σύνολο Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

735.015,82

618.944,43

699.458,48

654.501,77

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

851,78

287,17

0,00

1.138,95

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

165.319,39

184.371,53

187.578,76

162.112,16

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

901.186,99

803.603,13

887.037,24

817.752,88

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθ. 163 του Ν. 3463/2006 και την 2/2015 απόφαση της Οικονομικής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.  Την έγκριση του Απολογισμού Δήμου Οινουσσών οικονομικού έτους 2014 ,που σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει:

    Ι. ΕΣΟΔΑ

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Τελικά Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

725.228,14

618.944,43

618.944,43

0,00

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ

380.053,15

184.658,70

184.658,70

0,00

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο

901.186,99

901.186,99

901.186,99

0,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

2.006.468,28

1.704.790,12

1.704.790,12

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

Σύνολο Δαπανών

1.983.835,52

887.037,24

887.037,24

0,00

1.096.798,28

0,00

Αποθεματικό

22.632,76

0,00

0,00

0,00

22.632,76

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

2.006.468,28

887.037,24

887.037,24

0,00

1.119.431,04

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύνολο Εισπράξεων

Σύνολο Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

735.015,82

618.944,43

699.458,48

654.501,77

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

851,78

287,17

0,00

1.138,95

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

165.319,39

184.371,53

187.578,76

162.112,16

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

901.186,99

803.603,13

887.037,24

817.752,88

 

 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2/2015

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

    Υπογραφή                                                              Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α