Απόφαση 30η

07/05/2012

Απόφαση 30η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 30η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Έγκριση 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2012".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 4η του μήνα Μαΐου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 790/ 27-4-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου               3. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου               4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                     

                 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα με την παρ. 1β ορίζεται ότι: «ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου».

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/10 περί «Προγραμματισμού, προϋπολογισμού και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» ορίζεται ότι: Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

 Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.

 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Π.Δ., επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 14/2012 απόφασή της έλεγξε την υλοποίησητου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για το 1ο τρίμηνο και υποβάλλει τη σχετική έκθεση προς το Δ.Σ. ως εμφανίζεται κατωτέρω:

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Εισπραχθέντα

0

Τακτικά Έσοδα

1.035.966,71

103.303,02

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

32.063,15

0,00

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

0,00

0,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα

267.500,00

12.402,42

04

Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

4.885,67

0,00

05

Φόροι και εισφορές

1.491,76

0,00

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

711.297,66

90.715,60

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

18.728,47

185,00

1

Έκτακτα Έσοδα

305.871,78

105.213,16

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0,00

0,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

305.871,78

105.213,16

14

Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες

0,00

0,00

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

0,00

0,00

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

0,00

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

187.555,16

187.555,16

21

Τακτικά έσοδα

106.242,16

106.242,16

22

Έκτακτα έσοδα

81.313,00

81.313,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

0,00

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

220.000,00

0,00

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου

220.000,00

0,00

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

0,00

0,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1.399.001,93

1.399.001,93

Σύνολα εσόδων

3.148.395,58

1.795.073,27

 

 

 

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Πληρωθέντα

6

Έξοδα

1.042.763,61

59.300,83

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

460.775,92

48.174,27

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

173.500,00

11.126,56

62

Παροχές τρίτων

80.500,00

0,00

63

Φόροι – τέλη

9.000,00

0,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα

118.219,36

0,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

1.000,00

0,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων

156.115,96

0,00

67

Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους

43.652,37

0,00

68

Λοιπά Έξοδα

0,00

0,00

7

Επενδύσεις

1.746.503,10

0,00

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

150.800,00

0,00

73

Έργα

1.539.849,51

0,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

55.853,59

0,00

75

Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

356.281,19

0,00

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

136.281,19

0,00

82

Αποδόσεις

220.000,00

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

2.847,68

0,00

Σύνολα δαπανών

3.148.395,58

59.300,83

 

 

 

 

To Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1, εδ. β΄και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

2. τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006

3. την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθ. πρωτ. 50698/2-12-2011

4. την υπ. αριθ. 14/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση 1ου τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Οινουσσών, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  30/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                                              Υπογραφές

Οινούσσες   7-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α