Απόφαση 30η

20/08/2015

Απόφαση 30η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 30

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας καυσίμων οχημάτων  του Δήμου.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 27η του μηνός Απριλίου  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 276/22-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Κυριάκος Θεοδωράκης , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειας καυσίμων οχημάτων  του Δήμου.

 

Σχετική αριθμ. 7 / 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Στη συνέχεια έθεσε το από 22-4-2015 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ. Βαρβάρα Κατσιάνου, Δημοτική Σύμβουλος, η οποία είπε ότι δεν εγκρίνει την παραλαβή καυσίμων διότι δεν έχει επαρκή στοιχεία.

Ο κ. Πρόεδρος απήντησε ότι το θέμα μας είναι η παραλαβή καυσίμων που δεν αμφισβητείται από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους και όχι η διάθεση καυσίμων , που αποκλειστικά διατίθεται και ελέγχεται από τον Δήμαρχο.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ                           

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 22-4-2015 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προμήθειας καυσίμων  οχημάτων του Δήμου  που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  30  /2015

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

                                           Ακριβές αντίγραφο

                                                     

                                               Ο Δήμαρχος

 

 

                                         Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α