Απόφαση 31η

29/04/2011

Απόφαση 31η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 31η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για  επιχορήγηση του Δήμου Οινουσσών προς τον Aθλητικό όμιλο "Πανοινούσιος" για αθλητικές δράσεις.

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   26η του μήνα  Απριλίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 795/21-4-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Λεοντή Ελένη

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                         

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  8 μέλη, ο κ. πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο  ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

          Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

Στο Δήμο μας oAθλητικός ΄Ομιλος "Πανοινούσσιος" έχει ανάγκη από επιχορήγηση  9.000,00 ευρώ , σύμφωνα με την από 11-4-2011 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις αθλητικές του δράσεις.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2011 έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (9.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6734 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση και να διαθέσει την απαραίτητη πίστωση.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

 

2) την ανάγκη του αθλητικού ομίλου "ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α)Τροποποιεί την υπ. αριθ.31/2011 απόφαση του Δ.Σ ως εξής:

 

1)Εγκρίνει την επιχορήγηση 9.000,00 ευρώ προς τον Αθλητικό όμιλο "Πανοινούσσιος", για κάλυψη εξόδων Αθλητικών δράσεων, οι οποίες συμβάλουν στην καλλιέργεια και  ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του τόπου μας με την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, στην πολιτιστική ανάπτυξη  και την πρόοδο των μελών του Ομίλου αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Οινουσσών και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή του αθλητισμού ως τρόπου ζωής και σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πρ/σμό του Αθλητικού Ομίλου "Πανοινούσσιος".

 

2)Εγκρίνει την από 23-6-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α 00-6734 του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού την οποία και ψηφίζει για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  40/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες 29-4-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α