Απόφαση 32η

07/05/2012

Απόφαση 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 32η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί  ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   4η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 790/ 27-4-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                      3. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                      4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                      

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου              6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                       

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά,  ο Πρόεδρος  κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά  το αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ" και το δεύτερο  αφορά  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ". Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

  

Θέμα: "Αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί  ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ".

 

Στη συνέχεια  ο  κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη του Σώματος το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:  σύμφωνα με το υπ. αριθ. 390/3-5-2012 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ" μέχρι 13-5-2012 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 4-1-2012 αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα: α) δυσμενείς καιρικές συνθήκες και β) αναγκαιότητα  σύνταξης ΑΠΕ.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της  προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου  "διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ" μέχρι 13-5-2012  για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     32/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                        Τα  μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

Οινούσσες    7-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α