Απόφαση 32η

30/04/2013

Απόφαση 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  32/2013

 

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 29η Απριλίου 2013, ημέρα Μ. Δευτέρα  και ώρα 17.30μμ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 687/ 24-4-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

   

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Μονιός Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

4.Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Σπετσιώτης Στέφανος

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8.. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως               κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010, θα πρέπει να εγκρίνουμε τον απολογισμότης οικονομικής διαχείρισης  έτους 2012 της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής  Α/Θμιας  Εκπ/σης ( Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών)

Ο κ. Πρόεδροςαναφέρθηκε  στον φάκελο που προσκόμισε στον Δήμο η Ταμίας της Σχολικής Επιτροπής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία περιείχε και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφανθούν και να εγκρίνουν τον απολογισμό των  σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης.

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010,

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει τον απολογισμό των Σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης  για το οικονομικό έτος 2012 και κρίνει ορθή την διαχείριση της σχολικής τους επιτροπής.

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

     

 

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  32/ 2013

 

 

        Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη 

           Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                         

 

               Οινούσσες   30-4-2013

              Ακριβές απόσπασμα

             ΜΕΔ

            Ο  Αντιδήμαρχος

 

                 Στέφανος  Βογιατζής

  

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α