Απόφαση 32η

14/04/2014

Απόφαση 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 32/2014

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάθεση διοργανώσεων για την υλοποίησή τους.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την  14η του μήνα  Απριλίου 2014 , ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 467/ 14-4-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                                                                                                                 

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

8.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα               κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού εξήγησε τον λόγο του κατεπείγοντος του θέματος λόγω προθεσμιών  συμφώνησε το σώμα να συζητηθεί το θέμα και  έδωσε τον  λόγο στις κ. κ. Ευγενία Χαλκιά , και Βαρβάρα Ηλιάδη, δημοτικούς συμβούλους και μέλη της επιτροπής πολιτισμού του Δήμου, οι οποίες είπαν ότι  προγραμματίζουν και φέτος να προσφέρουν στους κατοίκους του νησιού  ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά λόγω οικονομικών δυσχερειών περιορίζονται σε λίγες και πρότειναν τις κάτωθι:  

Στις 3 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών  μουσικοχορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας Ιουλίας Λιγνού,  πρ/σμού δαπάνης 8.000 Ευρώ με το ΦΠΑ,

Την κάλυψη της μουσικής – ορχήστρας καθώς της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης θα αναλάβουν οι ΑΦΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ έναντι ποσού 3.161 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Την ενοικίαση των παραδοσιακών στολών θα αναλάβει ο Νικήτας Νάκας έναντι ποσού 2.320 Ευρώ (με το ΦΠΑ 16%).

Στις 6 Αυγούστου  στην πλατεία ναυτοσύνης συναυλία με τραγούδια για τη θάλασσα. Την κάλυψη της συναυλίας θα αναλάβει ο Θεοδόσιος Πιπίδης έναντι του ποσού των 4.500 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Στις 7 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, εκδήλωση  χορωδίας-θεάτρου του Γιώργου Παυλάκου μετά διδασκαλίας των τραγουδιών ,πρ/σμού δαπάνης 4.400 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Θα διδαχθούν κομμάτια Χατζηδάκη –Θεοδωράκη, Ξαρχάκου και παραδοσιακά ανάλογα όργανα θα συνοδεύουν την χορωδία.

Το θεατρικό μέρος μετά διδασκαλίας θα αναλάβει η Αυγουστίνα Λυκουρίνα προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Τον ήχο και φως της εκδήλωσης θα καλύψει ο Παντελής Λύκος με το ποσό των 2.600 Ευρώ με  το ΦΠΑ.

Στις 9 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών συναυλία με συγκρότημα από την Κρήτη έναντι του ποσού 7.500 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Την συναυλία θα αναλάβει η εταιρεία ΄΄Μουσική παράσταση αστική μη κερδοσκοπική ΄΄ με ΑΦΜ 998411203 ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών.  Τον ήχο και φως της εκδήλωσης θα καλύψει ο Στυλιανός Βαρκάρης  αντί του ποσού των 2.000 Ευρώ με  το ΦΠΑ

Στις 10 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση με τίτλο ΄΄ αχ αυτές οι πεθερές΄΄ σκηνοθεσία του Γεώργιου Γαλάντη, από την εταιρεία Αστική εταιρεία για έρευνα – αγωγή μη κερδοσκοπική Θ.Ο.ΧΟΡΙΚΙΟΣ΄΄ προϋπολογισμού δαπάνης 3.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Στις 18 Αυγούστου  στο Αμφιθέατρο Οινουσσών Θεατρική παράσταση ΄΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΄΄ πρ/σμού δαπάνης 3.000 Ευρώ με το ΦΠΑ από την εταιρεία ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ.

Στις 19 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών παιδική θεατρική παράσταση ΄΄ΧΕΝΣΕΛ και ΓΚΡΕΤΕΛ΄΄ από την εταιρεία ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ,  πρ/σμού δαπάνης 2.500  Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του        N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010 , το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 25 του ΠΔ. 60/2007 ,

αποφασίζει  ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει το πολιτιστικό πρόγραμμα με τις  κάτωθι εκδηλώσεις επειδή συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών , πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού μας.

 

Στις 3  Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την χορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας στην Ιουλία Λιγνού,  πρ/σμού δαπάνης 8.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Την κάλυψη της μουσικής-ορχήστρας καθώς και της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης  αναθέτουμε στους ΑΦΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ , αντί του ποσού 3.161 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Την ενοικίαση των παραδοσιακών στολών αναθέτουμε στον Νικήτα Νάκα αντί του ποσού 2.320 με το ΦΠΑ.

Στις 6 Αυγούστου  στην πλατεία ναυτοσύνης συναυλία με τραγούδια για τη θάλασσα. Την κάλυψη της συναυλίας αναθέτουμε στον Θεοδόσιο Πιπίδη έναντι του ποσού των 4.500 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Στις 7 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών,  αναθέτουμε την εκδήλωση  χορωδίας-θεάτρου για το πρώτο μέρος της χορωδίας στον  Γεώργιο Παυλάκο μετά διδασκαλίας των τραγουδιών πρ/σμού αντί του ποσού 4.400 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Θα διδαχθούν κομμάτια Χατζηδάκη –Θεοδωράκη, Ξαρχάκου και παραδοσιακά ανάλογα όργανα θα συνοδεύουν την χορωδία.

Το θεατρικό μέρος μετά διδασκαλίας της εκδήλωσης αναθέτουμε στην Αυγουστίνα Λυκουρίνα προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Τον ήχο και φως της εκδήλωσης αναθέτουμε στον Παντελή Λύκο με το ποσό των 2.600 Ευρώ με  το ΦΠΑ.

Στις 9 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών συναυλία με συγκρότημα από την Κρήτη έναντι του ποσού 7.500 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Αναθέτουμε την συναυλία  στην εταιρεία ΄΄Μουσική παράσταση αστική μη κερδοσκοπική ΄΄με ΑΦΜ 998411203 ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών. Τον ήχο και φως της εκδήλωσης αναθέτουμε στον  Στυλιανό Βαρκάρη με το ποσό των 2.000 Ευρώ με  το ΦΠΑ.

Στις 10 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση με τίτλο ΄΄ άχ αυτές οι πεθερές΄΄.σκηνοθεσία του Γεώργιου Γαλάντη. Αναθέτουμε την θεατρική παράσταση στην εταιρεία Αστική εταιρεία για έρευνα – αγωγή μη κερδοσκοπική Θ.Ο.ΧΟΡΙΚΙΟΣ΄΄προυπολογισμού δαπάνης 3.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Στις 18 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών την Θεατρική παράσταση ΄΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΄΄ αντί του ποσού 3.000 Ευρώ με το ΦΠΑ αναθέτουμε στην εταιρεία ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ.

Στις 19 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών παιδική θεατρική παράσταση ΄΄ΧΕΝΣΕΛ και ΓΚΡΕΤΕΛ΄΄ αναθέτουμε στην εταιρεία ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ,  αντί του ποσού 2.500  Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

 

Β. Όλα τα παραπάνω θα εξοφληθούν από την πίστωση Κ.Α. 10-6471 του σκέλους των εξόδων του ισχ. Προϋπολογισμού, την οποία και ψηφίζει.

Γ. Εγκρίνει την από 11-4-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  για  τις ανωτέρω εκδηλώσεις .

                                                                                                                                                                 ι

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  32 / 2014

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

      

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                        Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α