Απόφαση 32η

29/04/2011

Απόφαση 32η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Ανακήρυξη του κ. Σταμάτη Κριμιζή ακαδημαϊκού καθηγητή αστροφυσικής ως Επιτίμου Δημότη Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   26η του μήνα  Απριλίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 795/21-4-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Λεοντή Ελένη

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                          

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  8 μέλη, ο κ. πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα την ανακήρυξη του κ. Σταμάτη Κριμιζή ως επιτίμου Δημότη Οινουσσών διότι:

 

  1. Έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην επιστήμη της Αστροφυσικής και έχει προάγει την έρευνα και μελέτη του διαστήματος.
  2. Έχει εκδηλώσει πλειστάκις την αγάπη και το θαυμασμό του για τις Οινούσσες, την ιστορία, τη ναυτιλία και την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και έχει επισκεφθεί το νησί μας προσκαλώντας παράλληλα και άλλους επιφανείς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν γνωρίσει τον τόπο μας και έχουν εκδηλώσει ποικίλο ενδιαφέρον να τον προβάλλουν και να τον αναδείξουν.
  3. Έχει συμβάλλει στην προβολή μέσω της επιστήμης του και της ακαδημαϊκής του θέσης της Χίου και της περιοχής μας γενικότερα.
  4. Κατέχει το αξίωμα του Ακαδημαϊκού και προάγει τον τόπο μας μέσα στα κορυφαία καθιδρύματα της χώρας.
  5. Η ανακήρυξη του ως επιτίμου δημότη θα παρέχει περαιτέρω κίνητρο για την εμπέδωση της φιλίας και συνεργασίας στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  6. Προσωπικότητες όπως ο κ. Σταμάτης Κριμιζής, ο οποίος ξεκίνησε από το Βροντάδο της Χίου, για να κατακτήσει μέσα από σκληρή μελέτη, εντατική δουλειά και επιστημονικό μόχθο το διάστημα αποτελούν πρότυπα για τους νέους του δήμου μας, και θα επιδιώξουμε να τον γνωρίσουν και να συζητήσουν μαζί του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Να ανακηρύξει επίτιμο Δημότη Οινουσσών τον κ. Σταμάτιο Κριμιζή και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την επίδοση σχετικού διπλώματος με αναφορά στη συνεδρίαση και στην απόφαση αυτή.

 

               Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  32/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες 29-4-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α