Απόφαση 34η

24/05/2011

Απόφαση 34η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 34η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών  των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  από το ΥΠΕΣΑΗΔ

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   21η του μήνα  Μαΐου  2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1064/16-5-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Χαλκιά Λουκία

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λεοντή Ελένη

3. Λυγνός Ιωάννης

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

5. Χαλκιά Ευγενία

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6. Βογιατζής Στέφανος

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

 

                                                                         

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  7 μέλη, ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

 

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 19494/20-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,μας γνωστοποιήθηκε ότι με την αριθμ. πρωτ. 19493/  19-4-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους 5.432,31 Ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. την 6947/8-2-2011  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣΑΗΔ ποσού 5.432,31 € σε βάρος του Κ.Α.  00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης .

 

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των  1.832,31 Ευρώ  στην Ενιαία  σχολική επιτροπή των Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης,  το ποσό των 3.600,00 Ευρώ στην Ενιαία  σχολική επιτροπή της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης .

 Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  34/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες 24-5-2011

 

  Ακριβές αντίγραφο

 

  Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

  Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α