Απόφαση 35η

18/05/2012

Απόφαση 35η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 35η

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Oρισμός υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   16η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 933/16-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή              2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                     3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                      4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       5. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου              6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                      

                                                                       

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά,  ο Αντιπρόεδρος  κ. Στέφανος Σπετσιώτης, είπε ότι θα πρέπει σύμφωνα με την εισήγηση του  προέδρου της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ  κ. Σταμάτη Σουρέλα το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τους υποψηφίους που θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. στις 28/05/2012, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3604/2007.

Ο κ.  Αντιπρόεδρος πρότεινε τον κ. Στέφανο Βογιατζή, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                                                                              

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

το άρθρο 25 του νόμου 3604/2007,  την εισήγηση του Προέδρου της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ. τον δημοτικό σύμβουλο κ. Στέφανο Βογιατζή. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     35/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα  μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    18-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α