Απόφαση 35η

24/05/2011

Απόφαση 35η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 35η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

 Θέμα: "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 52.695,00 Ευρώ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος"

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   21η του μήνα  Μαΐου  2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1064/16-5-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

    

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Χαλκιά Λουκία

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λεοντή Ελένη

3. Λυγνός Ιωάννης

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

5. Χαλκιά Ευγενία

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6. Βογιατζής Στέφανος

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

 

 

                                                                         

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  7 μέλη, o κ. Πρόεδρος αφού εξήγησε το θέμα  της ημερήσιας διάταξης  είπεότι με το  υπ. αριθ. 20924 / 2-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημ/σιας Δ/σης και Αποκ/σης, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος Οινουσσών, με το ποσό των 52.695,00 Ευρώ  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Θα πρέπει λοιπόν ν΄ αποδεχθούμε  την ανωτέρω επιχορήγηση αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται την χορηγηθείσα επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημ/σιας Δ/σης και Αποκ/σης, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ, ποσού 52.695,00  Ευρώ,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος,  αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό ως εξής:

α)Εγγράφει έσοδο ποσού 52.695,00   Ευρώ στο σκέλος των εσόδων και  στον Κωδ. Αριθ 1211.001  του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού .

β)μεταφέρει μέσω του αποθεματικού την πίστωση αυτή στον Κ.Α. 25/6277.02  του σκέλους  των εξόδων την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την κάλυψη δαπανών εργοστασίων  αφαλάτωσης ύδατος.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   35/2011

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

 Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                         

 

                                                 

 Οινούσσες  24-5-2011

 Ακριβές αντίγραφο

 ΜΕΔ

 Ο Αντιδήμαρχος

 

 Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α