Απόφαση 36η

30/05/2012

Απόφαση 36η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δήμου Οινουσσών στο κοινό σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής που υπέβαλε ο Δήμος Χίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 2985/27-9-2011 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 28η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1011/24-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου       4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                                    

5.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου               5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου               

7.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                    

 

 

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου  το σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής που κατέθεσε ο Δήμος Χίου στην ΕΔΑ Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να εγκρίνει το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης και την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης από το Δήμο Χίου στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 67 για δράσεις τουριστικής προβολής.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η δημοτική σύμβουλος κ. Ελένη Λεοντή, η οποία είπε ότι δεν συμφωνεί με το σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Χίου και το καταψηφίζει διότι το κρίνει ανεπαρκές για την προβολή του νησιού μας.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

  • την εισήγηση του Προέδρου
  • το σχέδιο τουριστικής δράσης Δήμου Χίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

  1. Συμφωνεί με το περιεχόμενο του κοινού σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής των Δήμων Χίου, Οινουσσών και Ψαρώνκαι εγκρίνει την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης από το Δήμο Χίου στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 67 για δράσεις τουριστικής προβολής
  2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο της ως άνω δράσης.

 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     36/2012

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα  μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    30-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α