Απόφαση 37η

20/08/2015

Απόφαση 37η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 37η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:Αποδοχή της παράδοσης  εξοπλισμού (τριάντα (30) κυλιόμενων μεταλλικών κάδων) στο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση του Δ. Χίου με το Δήμο Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την 3η του μήνα  Mαίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 304/28-4-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                              1.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου   

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

4.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                         

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                      

6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου             

7.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                            

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη

12. Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου            

                                                           Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθηκε

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Μαγγανά και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως  κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος είπε τα εξής:

Στα πλαίσια της υπ.αρ.49 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 6157/31.12.2010 καθώς και της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 835/28.03.2011, ο Δήμος Χίου ως τελικός δικαιούχος των πράξεων "Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών " κατάθεσε και ενέταξε πρόταση συνολικού τελικού προϋπολογισμού 484.059,00ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" δυνάμει της από 12/07/2011 προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Οινουσσών. Τμήμα της προμήθειας του εξοπλισμού της ανωτέρω πράξης (ένα ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ, ένα ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ, ένα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, τρία ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 24Κ.Μ. και τρεις ΧΟΑΝΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ) έχει παραδοθεί στο Δήμο μας και έχει γίνει αποδοχή της παράδοσης.

Επίσης έχουν παραδοθεί τριάντα (30) κυλιόμενοι μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων 1100ltβάσει της υπ’αριθμ. 2486/26-01-2015 σύμβαση του Δ. Χίου με την εταιρεία ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε.

Από το δημοτικό συμβούλιο ζητείται η αποδοχή της παράδοσης του ανωτέρω εξοπλισμού (τριάντα (30) κυλιόμενοι μεταλλικοί κάδοι) στο Δήμο μας σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση του Δ. Χίου με το δήμο Οινουσσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10  ,   την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται την παράδοση τριάντα (30) κυλιόμενων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100ltβάσει της υπ’αριθμ. 2486/26-01-2015 σύμβασης του Δ. Χίου με την εταιρεία ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  37/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                               Ο  Δήμαρχος

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α