Απόφαση 38η

08/08/2014

Απόφαση 38η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 38

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Παραλαβή της μελέτης « Μελέτη Ανάπλασης Οικισμού Οινουσσών ».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την  8η του μήνα  Αυγούστου 2014 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1017/ 4-8-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   1. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                      3.Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ                  

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                      4. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

5.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                            5. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                   

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

7.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

8.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη         

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού εξήγησε τον λόγο του κατεπείγοντος του θέματος λόγω προθεσμιών  συμφώνησε το σώμα να συζητηθεί το θέμα και  έδωσε τον  λόγο στον κ. Τσακό Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της  τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου Χίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Με την 37/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης  με τίτλο « Μελέτη Ανάπλασης Οικισμού Οινουσσών »  στη σύμπραξη γραφείων των Χ.Μαραβέα και Συνεργάτες Ε.Ε. – Δ. Μαραβέα και Συνεργάτες Ε.Ε. –Μιχαήλ Θεοδοσίου.

 Η μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ειδικές αρχιτεκτονικές  μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρόταση ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.

Η σύμβαση των μελετών υπογράφηκε την 26-3-2013 και αφορά την εκπόνηση των μελετών σε επίπεδο οριστικής μελέτης. Το ύψος της σύμβασης είναι 84.818,00 Ευρώ για τις ειδικές αρχιτεκτονικές του Α΄σταδίου και Β΄σταδίου, 24.408,00 Ευρώ για τις περιβαλλοντικές, 35.351,00 Ευρώ για τις τοπογραφικές, 7.437,00 Ευρώ για τα τεύχη δημοπράτησης  και 8.136,00 Ευρώ για τις ηλεκτρομηχανολογικές, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Η μελέτη προβλέπει έργα διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου Οινουσσών σε έξι περιοχές: του λιμανιού, Δημαρχείου, Πλατεία Ναυτοσύνης , Αναψυχής, Παραλίας και Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών. Οι  προτεινόμενες εργασίες αφορούν συνοπτικά τα ακόλουθα:

Κατασκευή στεγάστρων, εξέδρων, χώρων στάθμευσης, καθιστικών αναμονής.

Πεζοδρομήσεις.

Επιστρώσεις και διαμορφώσεις επιφανειών φύτευσης και καθιστικών.

Λιθόστρωτα και πλακοστρώσεις.

Ηλεκτροφωτισμός.

Ενώ για το Β΄ στάδιο προτείνονται τα αναγκαία έργα που θα απαιτηθούν για να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της περιοχής με αιχμή την ανάπλαση του οικισμού Οινουσσών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 37 « έγκριση της μελέτης – παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης » του Ν. 3316/2005(ΦΕΚ 42Α΄) . Παρακαλούμε για την παραλαβή της μελέτης « μελέτη ανάπλασης οικισμού Οινουσσών»                                                                                                                            

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια ο κ. Στέφανος Σπετσιώτης ζήτησε τον λόγο και είπε ότι δεν συμφωνεί για την παραλαβή της μελέτης διότι δεν γνωρίζει καθόλου την μελέτη παρόλο που την ζήτησε να την μελετήσει και δεν του δόθηκε καθώς και με τον τίτλο της μελέτης που αναγράφει μελέτη ανάπλασης του οικισμού ενώ περιλαμβάνει μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου, γι αυτό αποχωρεί από την αίθουσα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Τσακού , την αναλυτική παρουσίαση της μελέτης από τον κ. Μαραβέα, την αριθ. 71 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, τις διατάξεις του άρθρου 37 ΄΄ έγκριση της μελέτης- παραλαβή του αντικειμένου  της σύμβασης΄΄ του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α) για την παραλαβή της μελέτης ΄΄ Μελέτη  ανάπλασης Οικισμού Οινουσσών΄΄, και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και εκείνες του Ν.3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση

                                                 αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Μελέτη Ανάπλασης Οικισμού Οινουσσών » , η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρόταση ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών.                                                                                                                        ι

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  38 / 2014

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

 Υπογραφή                                                        Υπογραφές

                                   ακριβές αντίγραφο                                          

                                                         Μ.Ε.Δ.                                                      

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α