Απόφαση 38η

20/08/2015

Απόφαση 38η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 38

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ( Β΄ κατανομή έτους 2015).

Στις Οινούσσες σήμερα την 3η του μήνα  Mαίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 304/28-4-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                              1.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου   

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                   

4.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                         

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                      

6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου             

7.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                    

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                               

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη

12. Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου            

                                                           Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθηκε

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Μαγγανάκαι του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως  κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ  11830/2-4-2015   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών, μας γνωστοποιήθηκε ότι  κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους 4.526,93  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης B΄ κατανομή έτους  2015.

Με  το υπ. αριθ.136/26-1-2015 Γραμμάτιο του Γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε  το ποσό των 4.520,14 Ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων τους. Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. το με αριθ. πρωτ 11830/2-4-2015  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών και το υπ. αριθ.136/2015 Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τα οποία διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ ποσού 4.526,93€ και αναλυτικά το ποσό 4.520,14Ευρώ, σύμφωνα με το υπ. αριθ.136/2015  γραμμάτιο που βεβαιώθηκε από το γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων  σε βάρος του Κ.Α.00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης ( B΄κατανομή) .

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των 2. 260,07 Ευρώ στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών και  το ποσό των  2.260,07 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  38/2015

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

                                           Ακριβές αντίγραφο

                                                     

                                            Ο  Δήμαρχος

 

 

                                         Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α