Απόφαση 38η

29/06/2011

Απόφαση 38η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 38η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

       Θέμα: ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου   Νηπιαγωγείου"

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε το υπ. αριθ.οικ. 9/6/2011 έγγραφο της Τ.Υ.Δ. Χίου, το οποίο αφορά τον 1ο ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου Χώρου Νηπιαγωγείου Οινουσσών", μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού. Στη συνέχεια ανέφερε ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου   έπρεπε να  γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  ζήτησε από το Συμβούλιο  ν΄ αποφασίσει σχετικά.                     

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου Χώρου Νηπιαγωγείου Οινουσσών", μαζί με την αιτιολογική έκθεση του  ανακεφαλαιωτικού αυτού πίνακα όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία.

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   29-6-2011                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α