Απόφαση 39η

30/05/2012

Απόφαση 39η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 39η

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

Θέμα: Aναμόρφωση πρ/σμού για την εκτέλεση της εργασίας "Επισκευή φωτιστικών σωμάτων λιμένος".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   28η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1011/24-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου       4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                                    

5.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου               5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

7.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ότι θα πρέπει το Δ.Σ. να  αποφασίσει για την αναμόρφωση πρ/σμού για την εκτέλεση της εργασίας  με τίτλο "επισκευή φωτιστικών σωμάτων λιμένος", σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

 Με το άρθρο 161, παρ.1  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«Πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου,  επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την εκτέλεση άλλου έργου. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται  αναμόρφωση του προϋπολογισμού»

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα από το αποθεματικό.

O κ. Πρόεδρος συνεχίζοντας είπε τα εξής: στον Κ.Α.20/7335.001 με τίτλο «αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων λιμένος » του προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2012 έχει εγγραφεί πίστωση ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ ( 60.000 €) για την εκτέλεση του έργου που αφορά την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων λιμένος.

Επειδή, έχει διαπιστωθεί ότι το ποσό αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, παρίσταται μεγάλη ανάγκη μεταφοράς ποσού 20.000,00 Ευρώ από την παραπάνω εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.20/7335.004 με τίτλο «επισκευή  φωτιστικών σωμάτων λιμένος».

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • Το άρθρο 161, παρ.1  του Ν. 3463/06,
  • Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, Ν. 3669/08, Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 28/80, τον Ν.3852/10.
  • Την εισήγηση του Προέδρου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

Αποδεσμεύει πίστωση ποσού 20.000 Ευρώ από τον Κ.Α. 20/7335.001 με τίτλο «αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων λιμένος» του προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2012, από ΣΑΤΑ ΠΟΕ, που αφορά την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Μεταφέρει πίστωση  ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), μέσω  του αποθεματικού στον Κ.Α 20/7335.004 με τίτλο «επισκευή φωτιστικών σωμάτων λιμένος» για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, που είναι αναγκαία να γίνει.

Εντάσσει την ανωτέρω εργασία στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012.

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με απ΄ευθείας ανάθεση  με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  39/2012

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

   Υπογραφή                                                                Υπογραφές

Οινούσσες  30-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α