Απόφαση 39η

20/08/2015

Απόφαση 39η

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 39η

 

                                                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ  7ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Oινουσσών.

 

 
   

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης του ΔΣ περί καθορισμού ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

 

 

 Στις Οινούσσες σήμερα την 3η του μήνα  Mαίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 304/28-4-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ    

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                              1.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου   

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

4.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                          

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                      

6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου             

7.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη

12. Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου            

                                                           Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλήθηκε

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Μαγγανάκαι του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως  κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης είπε ότιεκ παραδρομής στην υπ΄αριθμ. 9/2015 απόφαση του ΔΣ στο αποφασιστικό δεν καθορίστηκε το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που αφορά τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού του Δήμου Οινουσσών, που το δικαιούται σύμφωνα με τον Νόμο(παρ. 8 άρθρο 17 του Ν. 3491/2006).

Θα πρέπει να τροποποιήσουμε την απόφαση προσθέτοντας το αναλογούν.

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου μας σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) Το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04

2) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  59801/ΕΓΚ.36/20-12-05

3) Την ΚΥΑ Αριθ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005)

4) Τις ανάγκες του δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ. αριθ. 9/2015 απόφαση του Δ.Σ. προσθέτοντας  τον Προϊστάμενο του τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού,  καθορίζοντας το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ  για κάθε δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Δικαιούχος

Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ

Δήμαρχος

Boγιατζής Στέφανος

Εκατό ευρώ (100,00€)

Αντιδήμαρχος

Μαγγανάς Μιχαήλ

Πενήντα ευρώ (50,00€)

Προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού

Ογδόντα ευρώ(80,00€)

 

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                           Τα Μέλη                                                                                                                                                                                                                                  Υπογραφή                                                                                                                                                                                                                                    Υπογραφές

 

                                                                                                                                Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος  Οινουσσών

 

 

Στέφανος Βογιατζής


      

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α