Απόφαση 39η

29/06/2011

Απόφαση 39η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 39η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:  "Aναμόρφωση πρ/σμού (Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΑΗΔ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος και τροποποίηση της υπ. αριθ.35/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)."

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                       

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά, ο  κ. Πρόεδρος αφού εξήγησε το θέμα  της ημερήσιας διάταξης  είπεότι με το  υπ. αριθ. 543/18-5-2011 γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων βεβαιώθηκε ποσό 52.615,96 από το ΥΠΕΣΑΗΔ ως τακτικό έσοδο  σύμφωνα με το υπ. αριθ. 20924 / 2-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημ/σιας Δ/σης και Αποκ/σης, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Επειδή με την αριθ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδεχθήκαμε την ανωτέρω επιχορήγηση ως έκτακτο έσοδο, θα πρέπει  ν΄ αποδεχθούμε  την ανωτέρω επιχορήγηση εκ νέου αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό μεταφέροντάς την στο σωστό Κωδικό αριθμό των τακτικών μας εσόδων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»., και τον Ν. 3852/10 ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

Α. Τροποποιεί την αριθ. 35/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

 

Αποδέχεται την χορηγηθείσα επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημ/σιας Δ/σης και Αποκ/σης, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ, ποσού 52.695,96  Ευρώ,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος,  αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό ως εξής:

α)Εγγράφει έσοδο ποσού 52.695,96  Ευρώ στο σκέλος των τακτικών εσόδων και  στον Κωδ. Αριθ 0619 του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού .

β)μεταφέρει μέσω του αποθεματικού την πίστωση αυτή στον Κ.Α. 25/6277.02  του σκέλους  των εξόδων την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την κάλυψη δαπανών εργοστασίων  αφαλάτωσης ύδατος.

 

Β.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   39/2011

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

 

Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                         

 

                                                 

Οινούσσες  29-6-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α