Απόφαση 3η

09/01/2012

Απόφαση 3η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου, μεταξύ του Δήμου Οινουσσών, του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Οικονομικών και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής κι επεξεργασίας λυμάτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 5η του μήνα Iανουαρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2456/30-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

2.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     2.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου

3.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                      4.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

5.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίο               5. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου     

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                     

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα, είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί  ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων) , μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά. Το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 3ο :  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου, μεταξύ του Δήμου Οινουσσών, του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Οικονομικών και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής κι επεξεργασίας λυμάτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.

 

Ο κ.  Αντιπρόεδρος  αφού ενημέρωσε το Σώμα είπε ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών, του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Οικονομικών και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής κι επεξεργασίας λυμάτωνκαι στη συνέχεια εξέθεσε αναλυτικά το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης ως ακολούθως:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Στην Αθήνα σήμερα την         και ημέρα             οι παρακάτω υπογράφοντες συμβαλλόμενοι:

 

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εν προκειμένω,  εκπροσωπείται νόμιμα από τους :

α)  Υπουργό Εσωτερικών, που εδρεύει ……………………………………….

β) Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εδρεύει …

γ) Υπουργό Οικονομικών,  που εδρεύει ……………….

 

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε."  (Ε.Υ.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156, 111 46) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον κ……, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

(Εναλλακτικά στην παρούσα και κατ’ εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 100 ν. 3852/2010, άρθρο 1 παρ. 6 του νόμου 1256/1982 και άρθρο 1 παρ. 6α του ν. 2744/1999 δύναται να συμβληθεί θυγατρική εταιρεία της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,  που θα συσταθεί με ειδικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης συμφωνίας).

 

3.1.   O Δήμος Οινουσσών

και  έχοντας υπόψιν:

Α. 1. Το Π.Δ. 184/2009(ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτωντου».

2. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213 Α/7-10-2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός και Ανακατανομή των Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α΄/28 Σεπτεμβρίου 2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Το Π.Δ. 127/2010(ΦΕΚΑ΄214/20.12.2010) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

7. Την υπ’ αρ. Υ351/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β’ 1603/11.7.2011), με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη.

Β. 1. Τον νόμο 3852/2010  περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τον νόμο 1068/1980 Περί συστάσεως ενιαίου    φορέως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

3. Τον νόμο 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες   διατάξεις.   

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα κατωτέρω:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Προοίμιο

 

1.1. Η εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού και της επεξεργασίας των παραγόμενων λυμάτων στα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξή τους και ταυτόχρονα υποχρέωση που θεσπίζεται από σειρά σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συνθηκών τις οποίες καλείται να εφαρμόζει το Ελληνικό Κράτος.

 

1.2. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την θέσπιση των γενικών αρχών και του πλαισίου για την συνεργασία των ήδη συμβαλλομένων σε αυτήν μερών, και όσων επιπλέον νησιών της Ελληνικής Επικρατείας μεταγενέστερα προσχωρήσουν σε αυτή, προς τον σκοπό του σχεδιασμού, της υλοποίησης,  της διαχείρισης και λειτουργίας συστημάτων Παραγωγής Επεξεργασίας και Διανομής Πόσιμου Ύδατος και Συλλογής και Επεξεργασίας Λυμάτων και γενικά συστημάτων Διαχείρισης υδάτων, στα συμβαλλόμενα νησιά.

 

1.3. Με την Προγραμματική Σύμβαση αυτή επιδιώκεται :

1.3.1.   Η ταχεία υλοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης –

αποχέτευσης των νησιών της Ελληνικής Επικράτειας με επεμβάσεις χαμηλού κόστους και μακροχρόνιας εφαρμογής ειδικά στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε νησιού.

1.3.2.    Η διαμόρφωση συνθηκών ενίσχυσης και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών 

προς αποτροπή της μείωσης του πληθυσμού ή και της εγκατάλειψης των νησιών.

 1. Η εξασφάλιση διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης των σχετικών επενδύσεων από τις τοπικές κοινότητες, δια της ενεργής συμμετοχής των Δήμων.
 2.  Η απελευθέρωση σημαντικού ποσοστού των τακτικών εσόδων των Δήμων που σήμερα καλύπτουν δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος και το οποίο μπορεί να διοχετευτεί σε άλλα έργα υποδομής.
 3. Η δημιουργία των προϋποθέσεων ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών.
 4. Η δημιουργία ενός προτύπου ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και συνολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο της σύμβασης

2.1. Αντικείμενο της παρούσης  προγραμματικής σύμβασης πλαισίου είναι η εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία στους συμβαλλόμενους στην παρούσα Ο.Τ.Α.:

 • Συστήματος παραγωγής,  επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος.
 • Συστήματος συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων.
 • Συναφών συστημάτων διαχείρισης υδάτων (όμβριων υδάτων, αρδεύσεων κλπ) .

2.2. Η εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων παραγωγής,  επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτωναποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο κάθε Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, ενώ, η υλοποίηση και εκμετάλλευση λοιπών συστημάτων διαχείρισης υδάτων, απόκειται στην διακριτική ευχέρεια εκάστου των συμβαλλομένων ΟΤΑ.

2.3. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης οι συμβαλλόμενοι Ο.Τ.Α. συμφωνούν την κατάργηση τυχόν υφισταμένων Δ.Ε.Υ.Α. (σε εφαρμογή του ν.3852/2010 και της κείμενης νομοθεσίας περί ΟΤΑ) και την ανάθεση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης στην θυγατρική εταιρεία της Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. με την επωνυμία Ε.ΥΔ.Α.Π.  ΝΗΣΩΝ Α.Ε. η οποία κατ΄  εφαρμογή των άρθρων 1 παρ. 6α και 8 νόμου 2744/1999 θα αναλάβει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αντικειμένου  της παρούσης σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

 

3.1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την χρηματοδότηση για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων, και ειδικά την χρηματοδότηση της παραγωγής πόσιμου νερού από συστήματα αφαλατώσεων ή άλλες φυσικές πηγές, την χρηματοδότηση έργων υποδομών του συστήματος ύδρευσης- αποχέτευσης από τους πόρους και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που διαχειρίζεται καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης και την εποπτεία της συνάφειας των Επιχειρησιακών Σχεδίων και της Εθνικής Στρατηγικής χρηματοδοτήσεων.

 

3.2. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη υλοποίησης καθώς καιτην λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του συστήματος ύδρευσης – αποχέτευσης κάθε νησιού. Επίσης θα έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη συντονισμού των αναβαθμίσεων του. Η   ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. θα ασκεί τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας, και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για την κατασκευή κάθε έργου υποδομής .

 

3.3. Οι Ο.Τ.Α., αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραχωρούν στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. καθ’ όλην την διάρκεια της σύμβασης την χρήση οικοπέδων κατάλληλων κατά θέση και έκταση για την τοποθέτηση των πάσης φύσεως αναγκαίων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης (ενδεικτικά μονάδες αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ)

 

3.4. Οι συμβαλλόμενοι Ο.Τ.Α, υποχρεούνται να παραχωρούν στην ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. την χρήση υφισταμένων και νέων υποδομών και δικτύων των ως άνω συστημάτων, λοιπών υποδομών, μηχανημάτων και κάθε κινητού και ακίνητου μέσου για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

 

3.5. Ο συμβαλλόμενοι Ο.Τ.Α., παραμένουν κύριοι του συνόλου των παγίων εγκαταστάσεων πλην των εργοστασίων αφαλάτωσης, τα οποία θα περιέρχονται σε αυτούς μετά την λήξη της παρούσας.

 

3.6. Οι συμβαλλόμενοι Ο.Τ.Α., εκχωρούν πλήρως την άσκηση των αρμοδιοτήτων λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης- αποχέτευσης στην εταιρεία Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για όλη την διάρκεια των επιμέρους Ειδικών Προγραμματικών Συμβάσεων Εφαρμογής.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι – Χρηματοδότηση 

 

4.1. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης και των προσαρτημάτων της μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς και τα κεφάλαια των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

 

4.2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει για την δέσμευση σχετικών δαπανών από Αναπτυξιακά Προγράμματα βάσει των προβλέψεων των Επιχειρησιακών Σχεδιασμών και των σχετικών πράξεων ένταξης κάθε έργου, οι οποίες θα αποτελέσουν προσάρτημα στο παρόν.

 

4.3. Ειδικά οι Χρηματοδοτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικήςθα ανέλθουν κατ’ μέγιστο στις προβλεπόμενες δαπάνες στην ΣΑΕ……….., για την οποία ήδη υφίσταται σχετική απόφαση….  , με τηνκατανομή που προβλέπεται σε αυτήν και η οποία θα εφαρμοστεί στην παρούσα σύμβαση -πλαίσιο, και σε όσες από τις επιμέρους Ειδικές Προγραμματικές Συμβάσεις, αφορά για την συνολική διάρκεια της σύμβασης.

 

4.4. Στις Ειδικές Προγραμματικές Συμβάσεις θα αναφέρεται και κάθε άλλη σχετική ΣΑΕ………….,  για τις οποίες θα υπάρχει πρόβλεψη, δέσμευσης των σχετικών δαπανών στο Π.Δ.Ε., για την συνολική διάρκεια της σύμβασης, με όρους και προϋποθέσεις που εξειδικεύονται σε κάθε Ειδική Προγραμματική Σύμβαση Εφαρμογής.

 

4.5. Ο κάθε συμβαλλόμενος Ο.Τ.Α θα εκχωρήσει προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε., τα προσδιοριζόμενα  ως κατωτέρω πάσης φύσεως, τέλη σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση.

 

4.6. Ειδικότερα οι συμβαλλόμενοι Ο.Τ.Α. συναινούν στην από και δια της υπογραφής της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής, υποκατάστασή τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. στην είσπραξη των  επιβαλλομένων τελών και αξίας καταναλισκομένου ύδατος, απ’ ευθείας από τους δημότες εκάστου συμβαλλόμενου Ο.Τ.Α.

Το ύψος των εκάστοτε τελών προσδιορίζεται δια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και των προβλέψεων κόστους –οφέλους και υπόκειται στον ετήσιο έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Προϋπολογισμός

 

5.1. Έκαστος των συμβαλλομένων ΟΤΑ θα συμβληθεί με Ειδική Προγραμματική Σύμβαση Εφαρμογής η οποία θα συνιστά προσάρτημα της παρούσας. Σε αυτήν  οποία θα περιλαμβάνεται Επιχειρησιακό Σχέδιο, με πρόβλεψη των ανά Ο.Τ.Α. απαιτούμενων ειδικών αναγκαίων έργων υποδομής, και των εσόδων και δαπανών των συστημάτων παραγωγής,  επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων. 

 

5.2. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αυτό, υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο, απολογισμό στόχων και προσαρμογή του, στην βάση των προτάσεων της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε νησιωτικού Δήμου, με προβλέψεις οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, όπως και τις προβλέψεις χρηματοδοτικών πηγών και πόρων τα οποία θα καθορίζονται σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο.

                                                                              

5.3. Ο προϋπολογισμός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου ορίζεται ως άθροισμα των επιμέρους Προϋπολογισμών του συνόλου των ειδικών προγραμματικών συμβάσεων εφαρμογής που πρόκειται να  υπογραφούν.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια της σύμβασης

6.1. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ως και κάθε ειδικής σύμβασης εφαρμογής ξεκινά από την υπογραφή τους και ορίζεται σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών.

                      

6.2. Καμία τροποποίηση ή παράταση της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο πού θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένους κατά τον νόμο.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης – Κοινή Επιτροπή  – Αρμοδιότητες

7.1. Για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των Στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης, συγκροτείται επταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από:

 

 1. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Πρόεδρο.
 2. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Αντιπρόεδρο.
 3. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών.
 4. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόμενο από την  Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και
 5. Τρείς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων  Ο.Τ.Α. και τους  αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι θα ορίζονται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).

7.2. Στην περίπτωση που συζητείται στην Επιτροπή θέμα αρμοδιότητας συγκεκριμένου Δήμου, τότε προβλέπεται για το κάθε σχετικό θέμα η συμμετοχή του συγκεκριμένου εκπροσώπου του Δήμου ως  επιπλέον  μέλους της Επιτροπής με πλήρη δικαιώματα ψήφου.

 

7.3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής θα είναι πενταμελής, αποτελούμενη από του ιδίους εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και από έναν (1) εκπρόσωπο  του συμβαλλόμενου Ο.Τ.Α. και του αναπληρωτή αυτού ο οποίος θα ορίζεται από τον συμβαλλόμενο Ο.Τ.Α. 

 

7.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους ή του αναπληρωτή του στην Επιτροπή με προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο αυτής.

 

7.5. Η Επιτροπή θα έχει σαν σκοπό την εποπτεία του αντικειμένου της σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα πού ανακύπτει από την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης αυτής,  θα παρακολουθεί την υλοποίηση των όρων της σύμβασης,  θα επιλύει κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών   κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα συντάσσει σχετικά πρακτικά και ετήσιο απολογισμό αξιολόγησης του αντικειμένου της σύμβασης.

 

7.6. Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη την διάρκεια

της παρούσας και των προσαρτημάτων αυτής.

 

7.7. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα όταν στην σύνθεσή της μετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΆΡΘΡΟ 8

Επέκταση- Τροποποίηση Σύμβασης- Νέα Συμβαλλόμενα Μέρη

 

8.1. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συνιστά γενική Συμφωνία  – Πλαίσιο, στην οποία τίθενται οι βασικές αρχές συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων, για την υλοποίηση κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού  για την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας .

8.2. Η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, θα εξειδικεύεται δια της υπογραφής επιμέρους Ειδικών Προγραμματικών Συμβάσεων Εφαρμογής, μεταξύ των δύο πρώτων συμβαλλόμενων και ενός εκάστου Ο.Τ.Α. στον οποίο αφορά  η Ειδική Προγραμματική Σύμβαση.

8.3. Σε κάθε Ειδική Προγραμματική Σύμβαση Εφαρμογής θα εξειδικεύονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σε αυτή συμβαλλομένων μερών βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα εκπονηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. για κάθε νησί  προς τον σκοπό της υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του αντικειμένου της παρούσας. Επίσης θα εξειδικεύονται ο Προϋπολογισμός, οι Πόροι και οι χρηματοδοτήσεις για την εξυπηρέτηση της Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης.

8.4. Περαιτέρω, στην παρούσα σύμβαση, δύνανται να προσχωρήσουν, επιπλέον, μη συμβαλλόμενοι ήδη σε αυτήν, Ο.Τ.Α. νησιών της Ελληνικής Επικράτειας  προς τον σκοπό της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, οι δε περιλαμβανόμενες στην παρούσα Σύμβαση προβλέψεις, θα εφαρμόζονται και σε κάθε νέο συμβαλλόμενο Ο.Τ.Α. νησιού που επιθυμεί να συμβληθεί σε αυτή.

 

8.5. Οι προβλεπόμενοι στην παρούσα σύμβαση όροι θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται σε κάθε νέο συμβαλλόμενο Ο.Τ.Α. καταρτιζομένης ταυτόχρονα με τον νέο προσχωρούν στην σύμβαση πλαίσιο, ΟΤΑ, Ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής αποτελούσα Παράρτημα της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Επίλυση Διαφορών.

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. Ρητά συμφωνείται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Γενικές διατάξεις :

10.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος συμφωνουμένων απάντων ως ουσιωδών, παρέχει σε καθένα  από τα μέρη το δικαίωμα να υπάγει την διαφορά προς επίλυση στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας ως και να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε ζημιά τους που επέρχεται από την παραβίαση των όρων αυτής.,

10.2.  Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας συμβάσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικώς και μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου οποιουδήποτεάλλου συστατικού τύπου η αποδεικτικού μέσου, με ομόφωνη απόφαση των συμβαλλομένων σε αυτήν μερών.

10.3. Κοινοποίηση εγγράφων θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε αλλαγής αυτών έκαστος των συμβαλλομένων υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος τούτο εγγράφως, άλλως η επίδοση εις την στο παρόν αναφερόμενη διεύθυνση θα αποτελεί τεκμήριο της γνώσης του ετέρου μέρους.

 

Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε …………όμοια πρωτότυπα, το καθένα από ……….(…) σελίδες, τα οποία υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ToΔημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει τη σύναψη του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών, του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Οικονομικών και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή θυγατρικής αυτής ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής κι επεξεργασίας λυμάτων .

 

2)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο  Ευάγγελο  Αγγελάκο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α     3/2012.

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

      Υπογραφή                                                                Υπογραφές

 

Οινούσσες 9-1-2012          

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α