Απόφαση 3η

07/02/2013

Απόφαση 3η

 Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:3/2013

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με τον Π.Δ. 28/80  και διενέργειας δημοπρασιών  για το έτος 2013.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-2-2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 100/28-1-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4.Χαλκιά Ευγενία

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ

6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                        

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :σύμφωνα με τα Π.Δ. 171/87  και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ,  θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2013.

Επίσης ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να προηγηθεί κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη την παραπάνω εισήγηση, την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , τις διατάξεις των  Π.Δ. 171/87 και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ, και του Ν. 3852/2010

 

                                      αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών κατά την διάρκεια του έτους 2013, οι οποίες συγκροτήθηκαν μετά από κλήρωση.

 

  1. Για έργα αξίας μέχρι  5.869,41 Eυρώ.ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους :

 

α) Βογιατζή Στέφανο , β) Λεοντή Ελένη ωςτακτικά μέλη και

 

α)  Χαλκιά Ευγενία   β) Χαλκιά Λουκία ως αναπληρωματικά.

 

  1. Για έργα αξίαςάνω των  5.869,41 Ευρώ  ορίζει :

α)  Κατσιάνου Βαρβάρα  ωςτακτικό μέλοςκαι

β) Λυγνό Ιωάννη  ωςαναπληρωματικό μέλος και τους οριζόμενους εκάστοτε από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου, μηχανικούς ή υπομηχανικούς ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου.

 

  1. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τον ΠΔ 28/80

Ορίζει τακτικά μέλη α) Βογιατζή Στέφανο, β) Χιώτη Καλλιόπη  καιγ) Μακκά  Γεώργιο.

 

  1. Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμούσύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη , μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

      Υπογραφή             Οινούσσες 7-2-2013                         Υπογραφές

 Ακριβές απόσπασμα

 

  Ο Αντιδήμαρχος

 

 Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α