Απόφαση 3η

26/01/2015

Απόφαση 3η

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 3/2015

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα:  : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με το Π.Δ. 28/80 και διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2014.

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου  2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                          2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                   

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                         3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου           4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

 

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τα Π.Δ. 171/87  και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ,  θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2015.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να προηγηθεί κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη την παραπάνω εισήγηση, την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , τις διατάξεις των  Π.Δ. 171/87 και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ, και του Ν. 3852/2010

 

                                      αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

Α)Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2015 ,  οι οποίες συγκροτήθηκαν μετά από κλήρωση.

 

1)Για έργα αξίας μέχρι  5.869,41 Eυρώ  ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους :

 

α) Λεοντή Ελένη , β) Χαλκιά Λουκία ως τακτικά μέλη και

 

α)  Ντούσλαζη  Νίκη  β) Κατσιάνου Βαρβάρα ως αναπληρωματικά.

 

   2)Για έργα αξίας άνω των  5.869,41 Ευρώ  ορίζει :

 

α)  Κατσιάνου Βαρβάρα ως τακτικό μέλος και

β) Ηλιάδη Βαρβάρα  ως αναπληρωματικό μέλος και τους οριζόμενους εκάστοτε  μηχανικούς ή υπομηχανικούς ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου.

 

3)Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τον ΠΔ 28/80

Ορίζει τακτικά μέλη α) Μούντουλα Χρήστο, β) Χιώτη Καλλιόπη  καιγ) Μακκά  Γεώργιο.

 

Β)Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη , μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί ύστερα από κλήρωσησύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α