Απόφαση 3η

28/02/2011

Απόφαση 3η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 3η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: ΄Εγκριση των οικονομικών διαχειρίσεων έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/Θμιας  Εκπ/σης.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

          

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010, θα πρέπει να εγκρίνουμε τους απολογισμούς  των οικονομικών διαχειρίσεων έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας  και Β/Θμιας  Εκπ/σης.

Ο κ. Πρόεδρος ξεκίνησε πρώτα από τον έλεγχο του απολογισμού του Νηπιαγωγείου. Αναφέρθηκε στον φάκελο που προσκόμισε στον Δήμο, ο Ταμίας της Σχολικής επιτροπής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία περιείχε και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης. Στην συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος του απολογισμού του Δημοτικού Σχολείου. Αναφέρθηκε στον φάκελο που προσκόμισε η Ταμίας της σχολικής επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου  με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά  και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

Κατόπιν  ακολούθησε ο έλεγχος του Γυμνασίου και Λυκείου και αναφέρθηκε στον φάκελο που προσκόμισε η Ταμίας της Σχολικής Επιτροπής με όλα τα δικαιολογητικά, όπου κι εδώ διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

     

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφανθούν και να εγκρίνουν τους απολογισμούς των σχολείων.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010,

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει τους απολογισμούς των Σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης και της Β/θμιας Εκπ/σης  για το οικονομικό έτος 2010 και κρίνει ορθή την διαχείριση των σχολικών τους επιτροπών.

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

    

 

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  3/ 2011

 

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

   Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                         

 

Οινούσσες     28-3 – 2011

 ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α