Απόφαση 40η

20/08/2015

Απόφαση 40η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 40η

 

                                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ  8ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Oινουσσών.

ΘΕΜΑ:. Τροποποίηση πρ/σμού τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για την δημιουργία νέας εγγραφής  με τίτλο΄΄Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων΄΄ Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την 6η του μήνα  Mαίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 335/6-5-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  

 

              

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου               

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           2 .Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                           

3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                        3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                            

4. Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου         4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

5.Λιγνός Κων/νος του Φιλίππου                       5.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη

6. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       6.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου           

7. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                                                                                                  

                                                                                                             

 

                                                           Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στέφανου Βογιατζήκαι του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως  κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι δηλαδή εάν καθυστερήσει ο Δήμος να προβεί  στην υλοποίηση  του έργου με τίτλο ΄΄ γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)΄΄ τότε  θα  επιβληθούν στον Δήμο μας  μεγάλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ,  ζήτησε από το σώμα την λήψη απόφασης ως κατεπείγον για το ανωτέρω θέμα.

Το σώμα ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος λόγω κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ τηνυπ. αριθ. 17/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία προτείνεται τροποποίηση του προϋπολογισμού, (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012), έτους 2015 για τον ανωτέρω σκοπό και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 17/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, το από 17/5-15/6/59 Β. Δ/γμα,  το άρθρο 202 παρ. 2 και τις λοιπές διατάξεις του N. 3463/2006 και 3852/2010.

 

Αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ως εξής:

i. Μείωση του ΚΑ των εξόδων 70/7412.00 με τίτλο ΄΄μελέτη κατασκευής κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου" και πηγή χρηματοδότησης "ΤΑΚΤΙΚΑ", κατά 3.000ευρώ.

ii.  μεταφορά του ποσού των 7.000 Ευρώ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου  από τον Κ.Α 70/7412.001 των εξόδων του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού,   στον ΚΑ 70/7412.002 με την Δημιουργία νέας εγγραφής  με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών" και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΑ.

 

Β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με την αριθ. 17 /2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

  Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

 

                                                 

                                    

                                           Ακριβές αντίγραφο

                                                     

                                               Ο Δήμαρχος

 

 

                                           Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α