Απόφαση 41η

30/05/2012

Απόφαση 41η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 41η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Bεβαίωση κυριότητας ακινήτου στη θέση Πούντα ανατολικά συνοικισμού Οινουσσών".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   28η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1011/24-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου       4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                                    

5.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου               5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

7.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αφού ενημέρωσε το Σώμα είπε ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιώσει την κυριότητα του ακινήτου στη θέση Πούντα  ανατολικά συνοικισμού Οινουσσών και κάλεσε αυτό ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Βεβαιώνει ότι το αγροτεμάχιο στη θέση «Πούντα» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Οινουσσών εκτός σχεδίου και εκτός παραδοσιακού οικισμού το οποίο απέχει 50 μέτρα από το όριο του οικισμού (περιοχή Συνοικισμού)  περί τα 20 μέτρα από την ακτογραμμή με προσανατολισμό προς τον μυχό του Αγίου Ιωάννη, επιφάνειας περίπου 5.000 τ.μ. πλέον ή έλαττον, το οποίο έχει καλλιεργηθεί στο παρελθόν από το Δήμο, έχει καθαριστεί και αποψιλωθεί δύο (2) φορές κατ’ έτος επί 20 και πλέον συνεχόμενα χρόνια και το οποίο ανήκει  κατά πλήρη αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δήμο Οινουσσών, ο οποίος νέμεται και κατέχει το ακίνητο με συνεχή, ανεπίληπτη και αδιατάρακτη νομή και κατοχή πλέον των πενήντα (50) ετών και ουδέποτε έχει ενοχληθεί από κανέναν ιδιώτη ή δημόσια αρχή στην άσκηση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων του.

 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε α/α  41/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη

   Υπογραφή                                                                Υπογραφές

Οινούσσες  30-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α