Απόφαση 41η

30/05/2013

Απόφαση 41η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 41η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ.) του Δήμου  Οινουσσών για την μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013 .

 

     Στις Οινούσσες , σήμερα την   29η του μήνα  Μαίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 787/23-5-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Μονιός Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Θάνος Νικόλαος

6. Σπετσιώτης Στέφανος

6.  Καλαϊτζής Παναγιώτης

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Με την αριθ. 10/2013 απόφασή της,  η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε , ψήφισε και υπέβαλλε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το συνημμένο σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας για την μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 7261/22-02-2013.

Με τον Ν. 4011/2013(ΦΕΚ 18 A/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα  δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω ενεργειών εκδόθηκε η 7261/22-02-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Με βάση την ανωτέρω ΚΥΑ, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στην κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, στην αρμόδια αρχή, το οποίο συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης , το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών.

Ειδικότερα, το Ο.Π.Δ. περιλαμβάνει τους πίνακες του πενταετούς προγραμματισμού, τον πίνακα ετήσιου προγραμματισμού και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

Σύμφωνα με το άρθρο 8  ΄΄ Μεταβατική διάταξη ΄΄, για το τρέχον έτος που θεωρείται μεταβατικό, οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλουν κατ΄ ελάχιστον να υποβάλλουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος  της ΚΥΑ και το Τεχνικό τους Πρόγραμμα. Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η έγκριση των πινάκων της στοχοθεσίας των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στη συνέχεια  ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά.                                           

 

  • Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου μας για την μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 .

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  41/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

              Οινούσσες 30-5-2013

              Ακριβές αντίγραφο

         ΜΕΔ

            Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

                 Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α