Απόφαση 41η

29/06/2011

Απόφαση 41η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 41η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου για  επιχορήγηση του Δήμου Οινουσσών προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών"  για πολιτιστικές δράσεις και τροποποίηση  της υπ. αριθ. 30/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου"

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                    

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                       

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον  λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο  ο οποίος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: Mε την αριθ.30/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών" για πολιτιστικές δράσεις  με το ποσό των 6.000,00 χωρίς αναλυτικό πρ/σμό του Συλλόγου. Προχωρήσαμε στη διαδικασία  απόδοσης του ποσού στον δικαιούχο Σύλλογο, αλλά η επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου Χίου, με την αριθ. 7/2011  πράξη μας γνωστοποίησε ότι θα πρέπει να προστεθούν και άλλα δικαιολογητικά όπως αναλυτικός πρ/σμός , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και αντίγραφο του πρ/σμού του Δήμου για τη διάθεση της συγκεκριμένης πίστωσης. 

 

          Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

 

Στο Δήμο μας oπολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι Οινουσσώνέχει ανάγκη από επιχορήγηση 6.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 15-6-2011 αίτησή του και τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πρ/σμό προκειμένου να καλύψει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2011 έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6735 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση και να διαθέσει την απαραίτητη πίστωση.

Κατόπιν πήρε τον λόγο οι κ.κ. σύμβουλοι της μειοψηφίας οι οποίοι είπαν ότι δεν συμφωνούν να δοθεί η επιχορήγηση προς τον ΣΦΟ λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας .

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

 

2) την ανάγκη του συλλόγου "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

  1. Εγκρίνει διαθέτει και ψηφίζει την επιχορήγηση ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00.6735 των εξόδων του τρέχοντος πρ/σμού του Δήμου, προς τον πολιτιστικό σύλλογο "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών", για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας  και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με την από 15-6-2011 επιστολή του και τον συνημμένο πρ/σμό.

 

  1. Εγκρίνει την από 23-6-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον σκοπό αυτό.   

                                                 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  41/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες 29-6-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α