Απόφαση 42η

30/05/2012

Απόφαση 42η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 42η

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

Θέμα: "Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσών σε πολιτιστικά σωματεία για πολιτιστικές εκδηλώσεις".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   28η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1011/24-5-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου       4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                                    

5.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου               5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

7.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

 

Στο Δήμο μας oπολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι Οινουσσώνέχει ανάγκη από επιχορήγηση 3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 24-5-2012 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2012 έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6735 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

Στη συνέχεια  ζήτησε τον λόγο ο κ. Αντιδήμαρχος ο οποίος ανέφερε ότι η κ. Ηλιάδη Βαρβάρα ζήτησε επιχορήγηση στο υπό σύσταση κατά δήλωσή της πολιτιστικό σύλλογο  του οποίου το καταστατικό καθυστερεί στο πρωτοδικείο λόγω των εκλογών και πρότεινε  στο Δ.Σ. να δοθεί το ποσό των 2.000 Ευρώ στο Σ.Φ.Ο. και το ποσό των 1.000 Ευρώ στο σωματείο  της κ. Ηλιάδη Βαρβάρα όταν θα κάνει αίτηση.

Ο κ. Πρόεδρος του Σ.Φ.Ο. είπε ότι δεν είναι δυνατόν να δεσμευτούν χρήματα σε σωματείο που δεν έχει αίτηση ούτε καταστατικό, ενώ ο Σ.Φ.Ο. είναι ένας ιστορικός σύλλογος με μεγάλη  κοινωνική και πολιτιστική προσφορά 80 ετών, έχει ολοκληρωμένη  την αίτηση για τις προτεινόμενες εκδηλώσεις και προϋπολογισμό, γι΄ αυτό ζητάει όλο το ποσό.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει αν συμφωνεί  με την πρόταση του Αντιδημάρχου ή να δοθεί όλο το ποσό της επιχορήγησης στο Σ.Φ.Ο..

 

Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν με την πρόταση του Αντιδημάρχου εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Γεώργιο Δανιήλ και κ. Λουκία Χαλκιά, οι οποίοι καταψήφισαν αυτήν την πρόταση, διότι το ποσό αυτό δεν επαρκεί για τις προτεινόμενες εκδηλώσεις του Σ.Φ.Ο.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) την διαλογική συζήτηση

 

2) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

 

3) την ανάγκη του σωματείου "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 2.000,00 ευρώ προς τον πολιτιστικό σύλλογο "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών", για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  42/2012

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                Υπογραφές

Οινούσσες  30-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α