Απόφαση 42η

30/05/2013

Απόφαση 42η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 42η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : Αστική αναζωογόνηση 2012-2015 – άξονας προτεραιότητας 6 « Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές».

 

     Στις Οινούσσες , σήμερα την   29η του μήνα  Μαίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 787/23-5-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Μονιός Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Θάνος Νικόλαος

6. Σπετσιώτης Στέφανος

6.  Καλαϊτζής Παναγιώτης

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

 

Το πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015-ΈΤΟΣ 2013», του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την αναβάθμιση των αστικών υποδομών, μια σημαντική επένδυση για τους Δήμους, προς όφελος των κατοίκων.

 

Ο Δήμος Οινουσσών συνέταξε την τεχνική περιγραφή της προμήθειας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου, χρησιμοποιώντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

 

Η πρόταση θα υποβληθεί προς ένταξη στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση» και συγκεκριμένα στον Άξονα προτεραιότητας 6 «Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές» .

Η μελέτη αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου του Δήμου Οινουσσών. Περιμετρικά των κτιρίων φυτεύονται θάμνοι και αρωματικά φυτά σε διάφορους συνδυασμούς ειδών, μεγεθών, χρωμάτων και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών εδαφολογικών, κλιματολογικών και χωροταξικών συνθηκών. Παράλληλα τοποθετείται έτοιμος χλοοτάπητας δημιουργώντας ελεύθερους χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά. Στόχος της ανάπλασης είναι τόσο η αναβάθμιση του χώρου όσο και η βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπλαση  του πρασίνου, αποτελεί η εγκατάσταση υπόγειου αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης το οποίο εξοικονομεί νερό και ενέργεια, δεδομένου ότι δεν έχουμε απώλεια νερού λόγω εξάτμισης ή απορροής. Το σύστημα είναι 100% αντιβανδαλικό επειδή δεν είναι ορατό, οι σταλακτοφόροι τοποθετούνται 10 περίπου και δεν επηρεάζεται καθόλου από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. δυνατός αέρας (που συνήθως στέλνει το νερό έξω από τους χώρους που θέλουμε να ποτίσουμε), ήλιος (εξάτμιση νερού), κλπ.

Επίσης με την υπόγεια άρδευση διευκολύνεται η πρόσβαση στους χώρους από όλους τους πολίτες, επειδή οι σταλακτοφόροι σωλήνες έχουν τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους Ο χώρος μπορεί να εξοπλιστεί ή να χρησιμοποιηθεί για κάθε δραστηριότητα χωρίς τον κίνδυνο της ολισθηρότητας των διαδρόμων που επενδύονται με σκληρά υλικά. Με το υπόγειο σύστημα άρδευσης μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης του πρασίνου διότι μειώνονται οι ασθένειες του φυτικού υλικού που οφείλονται στον συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και επιφανειακού νερού με αποτέλεσμα την μείωση της ανάγκης της επιφανειακής χημικής καταπολέμησης, που δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των δημοτών. Παράλληλα δίδεται  η δυνατότητα για υπόγεια λίπανση του γκαζόν χωρίς την επαφή του ανθρώπου με χημικά ( και κυρίως των παιδιών που συνήθως παίζουν στους χώρους πρασίνου).

Τέλος η μελέτη αφορά και την προμήθεια χώματος και εδαφοβελτιωτικών για την επιτυχή εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.

 

Η μελέτη συμφωνεί με όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και τις αρχές της ορθής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

 

Η χρηματοδότηση για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι 100 % και η προθεσμία για την υποβολή φακέλου ένταξης μέχρι τις 30/05/2013.

 

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

  • Να εγκρίνει τις τεχνικές περιγραφές
  • Να εγκρίνει το αίτημα για υποβολή χρηματοδότησης  στο εν λόγω πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
  • Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως νόμιμος εκπρόσωπος, για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών»,  προϋπολογισμού 59.980,84€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ να υπογράψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και να ενεργήσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες .

 

Στη συνέχεια  ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά.                                           

 

  • Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Eγκρίνει τις τεχνικές περιγραφές
  • Eγκρίνει το αίτημα για υποβολή χρηματοδότησης  στο εν λόγω πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
  • Eξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως νόμιμος εκπρόσωπος, για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών»,  προϋπολογισμού 59.980,84€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ να υπογράψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και να ενεργήσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες .

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  42/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

            Οινούσσες 30-5-2013

             Ακριβές αντίγραφο

           ΜΕΔ

               Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

                 Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α