Απόφαση 42η

20/08/2015

Απόφαση 42η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 42η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας 2014».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 19η του μηνός Μαΐου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 357/ 15-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Κυριάκος Θεοδωράκης , Πρόεδρος, ζήτησε από το ΔΣ. να εγκρίνει το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω επείγοντος, για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου και σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας του Δ. Χίου.  Το σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Πρόεδρος , είπε τα εξής : σύμφωνα με το υπ. αριθ.13293/22-4-2015 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας 2014» μέχρι 26-8-2015 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 22-4-2015 αίτηση του αναδόχου.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου   ΄΄βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014΄΄ μέχρι 26-8-2015  για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  42/2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

    Ο Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α