Απόφαση 43η

02/07/2012

Απόφαση 43η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 43η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικoύ χαρακτήρα στον Δήμο Οινουσσών".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   30η του μήνα  Ιουνίου  2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1316/26-6-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

     

ΘΕΜΑ : Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Οινουσσών.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23977/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερ. Γενική Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ,  μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμωνμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23672/13-6-2012 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε  κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012).

 Θα  πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τις  ειδικότητες  των συμβάσεων των αιτημάτων  που στάλθηκαν για έγκριση στα πλαίσια του  πρ/σμού των προσλήψεων έτους 2012.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/1994,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.3812/2009 και τον Ν. 3852/2010, την εισήγηση του κου Προέδρου, την διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

  •  Εγκρίνει τις κάτωθι ειδικότητες με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου.
  • 2. ( δύο ) Υ.Ε  για την υπηρεσία της καθαριότητας του Δήμου.
  • 3. ( Τρείς) Υ.Ε. για την υπηρεσία της ύδρευσης του Δήμου.

 

  • Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αγγελάκο Ευάγγελο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο και τις περαιτέρω  νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     43/2012

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                       Τα  μέλη

         Υπογραφή                                                                       Υπογραφές    

 Οινούσσες  2-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α