Απόφαση 43η

30/05/2013

Απόφαση 43η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

Από το πρακτικό της     18ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:43/2013

 

Θέμα: Αποδοχή  ποσού 12.800,00 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από πιστώσεις (ΣΑΤΑ 2013) τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση τρόπου διάθεσης.

Στις Οινούσσες , σήμερα την   29η του μήνα Μαΐου  2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 787 / 23-5-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Μονιός Μιχαήλ

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Θάνος Νικόλαος

6. Σπετσιώτης Στέφανος

6.  Καλαϊτζής Παναγιώτης

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

                                                              Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ  , είπε τα εξής: με το αριθ. πρωτ.20278/2973/22-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Δ/νση Πολιτικής Προστασίας μας διαβιβάστηκε η αριθ. πρωτ. 11833/11-4-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών , σύμφωνα με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η κατανομή ποσού 12.800,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, στον Δήμο Οινουσσών. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχετικό Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 12.780,80 Ευρώ, για την συγκεκριμένη επιχορήγηση.  Γι΄ αυτό θα πρέπει ν΄ αποδεχθούμε το ανωτέρω ποσό αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημ. Πρ/σμό και να αποφασίσουμε για τον τρόπο διάθεσής του  και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

                                                  αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αποδέχεται το ποσό των 12.800,00 Ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013) από το Υπουργείο Εσωτερικών   για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, και συγκεκριμένα το ποσό των 12.780,80 Ευρώ σύμφωνα με το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αναμορφώνοντας ως κάτωθι τον πρ/σμό του Δήμου  χρήσης 2013.

1.Εγγράφει το ποσό των 12.780,80 Ευρώ στον Κ.Α.1311.002 προερχόμενο  από  έκτακτη επιχορήγηση με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου για τον ανωτέρω σκοπό.

2.Μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση  ποσού  των  9.780,80 Ευρώ  στον Κ.Α 20/7333.004 του σκέλους των εξόδων την οποία διαθέτει και ψηφίζει για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμός αγροτικών δρόμων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

3. Μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση ποσού των 3.000,00 Ευρώ στον Κ.Α.35/7131.001 του σκέλους των εξόδων την οποία διαθέτει και ψηφίζει για την εκτέλεση της προμήθειας γεννήτριας  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας .

Εγκρίνει η ανωτέρω εργασία να ανατεθεί με απ΄ ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο καθώς και η προμήθεια. 

Τα ΧΕΠ θα εκδοθούν  στο όνομα των  δικαιούχων βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   30-5-2013                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

 Ακριβές αντίγραφο

  ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

      Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α