Απόφαση 43η

08/08/2014

Απόφαση 43η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 43η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας ».

Στις Οινούσσες , σήμερα την  8η του μήνα  Αυγούστου 2014 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1017/ 4-8-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   1. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                      3.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ                  

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     4. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

5.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                           5. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                   

6. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,έθεσε υπόψη το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο συμφώνησε το Σώμα να συζητηθεί και είπε τα εξής :

σύμφωνα με το υπ. αριθ. 31496/5-8-2014 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας » μέχρι 19-10-2014 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 19-10-2014 αίτηση του αναδόχου.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" μέχρι 19-10-2014  για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  43/2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

Ακριβές αντίγραφο

          ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α