Απόφαση 43η

20/08/2015

Απόφαση 43η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 43η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή δημοτικών τελών ύδρευσης.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 19η του μηνός Μαΐου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 357/ 15-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν του Δ.Σ την με αριθ. 22/11-5-2015 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια η κ. Χαλκιά Λουκία, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας , ζήτησε τον λόγο από τον κ. Πρόεδρο και ανέγνωσε το από 19-5-2015 έγγραφο της παράταξης ΄΄Δύναμη Ευθύνης΄΄ σχετικά με το εν λόγω θέμα στο οποίο  αναφέρονται τα κάτωθι:

« Επί της Αρχής : Η παράταξή μας έχει τονίσει πολλές φορές ότι όλα τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, ύδρευσης είναι υψηλά και θα πρέπει να επιδιωχθεί ο εξορθολογισμός με παράλληλη μείωση των δαπανών. Συνεπώς κάθε πρόταση για μείωση είναι ευπρόσδεκτη και υποστηρίξιμη.

 

Οι επιφυλάξεις μας με βάση τον απολογιστικό πίνακα της ύδρευσης είναι:

 

Στα έσοδα:

-Αναφέρονται τα τέλη ύδρευσης του 2014 ανερχόμενα στα 42.553,00 ευρώ χωρίς να γίνεται αναφορά στο συνολικώς προϋπολογισθέν και βεβαιωθέν ποσό δηλ. επί ποίου ποσού εισπράχθηκαν αυτά τα ποσά, πόσα ακόμη έμειναν ανείσπραχτα και εφ΄ όσον είναι βεβαιωμένα γιατί δεν περιέχονται στον πίνακα.

-Αναφέρεται η επιχορήγηση αφαλάτωσης ΠΟΕ και διερωτώμεθα με ποια έσοδα λειτουργούσε η μονάδα μέχρι το τέλος του 2014 όταν εμφανίζονται 82.000 μη απορροφημένα χρήματα.

 

Στις δαπάνες:

-Γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στις δαπάνες οι καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος για αφαλάτωση, αντλιοστάσια, δεξαμενή, ταχυδιυλιστήριο;

-Πως θα αποφασίσουμε για ανταποδοτικά τέλη, τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δεκάδες εγκυκλίους πρέπει να είναι πλήρως ισοσκελισμένος ο ισολογισμός τους, αν δεν έχουν περιληφθεί συγκεκριμένες και υψηλές δαπάνες.

-Συνεπώς η πρόταση για μείωση των τελών ύδρευσης είναι ελλειμματική και πρέπει να αναβληθεί η συζήτησή τηςμε εντολή προς τις Υπηρεσίες να επανακαταρτίσουν τον πίνακα του απολογισμού μεταφέροντας τις πραγματικές ανάγκες και δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης.

-Υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους:

1.      Α.Π. οικ. 2077/14.01.2005 Υπ. Εσωτερικών: «Επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού. Υπογράφων: υφυπ. Αθ. Νάκος

2.      Α.Π. 605/03.01.2007 Υπ. Εσωτερικών «Επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού. Υπογράφων: ο ίδιος ως άνω

3.      Α.Π. 16898/19.08.2010 ΥπΕΣΑΗΔ «Υπολογισμός των χρεών ύδρευσης» Υπογράφων: Γ.Γ. Δημ. Στεφάνου

4.      Το υπ’ αριθμ. 11366.08.05/22.03.2010 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη ».

 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι η εισήγηση της Ο.Ε. είναι να μειωθούν τα τέλη ύδρευσης σύμφωνα με τα οικονομ. στοιχεία του πρ/σμού, τα οποία είναι ορθά και τεκμηριωμένα. Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι οι κάτοικοι του Δήμου μας αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης καθώς τα εισοδήματά τους έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό  από την οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να αδυνατούν  να αντιμετωπίσουν την υπέρμετρη και καθημερινή υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεώς τους. Τα έσοδα που έχουμε είναι τόσα όσα μας επιτρέπουν να λειτουργούμε την υπηρεσία της ύδρευσης. Τα επί πλέον κέρδη – έσοδα είναι ανταποδοτικά και πρέπει να επιστραφούν στους δημότες.

Με αφορμή το βεβαιωμένο έσοδο που έχει ο Δήμος μας από το έτος 2014 , θα πρέπει να ισοσκελιστεί ο πρ/σμός του έτους 2015  και γι ΄αυτό προτείνω να μην αναβληθεί η συζήτηση και λήψη απόφασης για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να γίνει δεκτή η εισήγηση της Ο.Ε.

 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

 

Η κ. Λουκία Χαλκιά, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας είπε ότι δεν συμφωνεί για  την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για τους λόγους που αναφέρονται στους παραπάνω λόγους της παράταξή της.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και του  Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη του :

-Τις διατάξεις του άρθρου 19 του 21-9/20-10-1958 Β.Δ/τος

-Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80

-Το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06

-Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06

-Το άρθρο 202 του Ν.3463/06

-Την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

-Την απόφαση αριθ. 22 /2015 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την μείωση των τελών της ύδρευσης,

Την σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση του προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

  1. Καθορίζει και αναπροσαρμόζει τα τέλη ύδρευσης ως εξής:

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού :

•        ετήσιο  πάγιο                                              25€

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού :  ετήσιο πάγιο                                        15€

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

•        Από 0 κυβικά έως 80 κυβικά                     0,40 €

•        Από 81κυβικά έως 120 κυβικά                  0,50 €

•        Από 121 κυβικά  έως 160 κυβικά               0,60 €

•        Από 161 κυβικά έως 200 κυβικά                0,70 €

•        Από 201 κυβικά έως 220 κυβικά                1,10 €

•        Από 221 κυβικά έως 250 κυβικά                1,50 €

•        Από 251 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                20 €

Για τα Εκπαιδευτήρια (Σχολεία, Ναυτική σχολή,) η χρέωση  ανά κυβικό θα είναι 0,40 Ευρώ , ανεξαρτήτου καταναλώσεως της ποσότητας κ.μ. νερού.

Για αντικατάσταση υδρομετρητών  λόγω ζημίας υπαιτιότητα του καταναλωτή θα χρεώνεται το ποσό των 130 Ευρώ.

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο Οινουσσών κάθε εξάμηνο και οι καταναλώσεις θα υπολογίζονται ανά εξάμηνο ως προτείνονται ανωτέρω.

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 30% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν, για μία παροχή και μόνο που θα έχουν στο όνομά τους.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

                                        ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α