Απόφαση 44η

02/07/2012

Απόφαση 44η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 44η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων "Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2012" και ανάθεση διοργανώσεων για την υλοποίησή τους".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 30 του μήνα Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1316/26-6-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

    

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκοςκαι ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον  λόγο στην  κ. Ευγενία Χαλκιά, δημοτική σύμβουλο, η οποία είπε ότι  προγραμματίζουμε και φέτος να προσφέρουμε στους κατοίκους του νησιού μας ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρότεινε τις κάτωθι:

Στην 1η Αυγούστουστο Αμφιθέατρο Οινουσσών Χορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας με τίτλο «Μουσικοχορευτικό ταξίδι στα νησιά μας», διδασκαλία Ιουλίας Λιγνού, πρ/σμού δαπάνης 8.000 Ευρώ.

Στις 4 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, διοργάνωση  συναυλίας με τους Λάκη Χαλκιά, Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλο, Άννα – Μαρία Κοντοστεργίου και Γεώργιο Βλωτιδέλλη για την κάλυψη ήχου και φωτισμού, πρ/σμού δαπάνης  4.900 Ευρώ.

Στις 5 Αυγούστου  στο Αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση  με τίτλο «Αγγέλα Παπάζογλου» με την ΄Αννα Βαγενά, πρ/σμού δαπάνης 4.900 Ευρώ.

Στις 6 Αυγούστου εκδήλωση για προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας σε συνδιοργάνωση με τον Σ.Φ.Ο., πρ/σμού δαπάνης 4.500 Ευρώ.

Στις 11 Αυγούστου μουσική συναυλία στο Αμφιθέατρο Οινουσσών για την επετειακή εκδήλωση των 100 χρόνων   για την απελευθέρωση των Οινουσσών και των λοιπών νήσων του Αιγαίου 2012 πρ/σμού δαπάνης 32.560,34 πλέον του ΦΠΑ

Στις 23 Αυγούστου  στο Αμφιθέατρο Οινουσσών  μουσική συναυλία με τον Παντελή Λύκο   πρ/σμού δαπάνης 1.200,00 Ευρώ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ Γεώργιος, Βογιατζής Στέφανος, Χαλκιά Λουκία, Χαλκιά Ευγενία και Λυγνός Ιωάννης  ψηφίζουν υπέρ της πραγματοποίησης όλων των ανωτέρω εκδηλώσεων.

Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Βαρβάρα Κατσιάνου υπερψηφίζει τις ανωτέρω εκδηλώσεις εκτός από την μουσική συναυλία της 11ης Αυγούστου, διότι δεν ήταν επαρκείς οι εξηγήσεις που έλαβε περί της παραγγελθείσας σύνθεσης του έργου της συναυλίας και θεωρεί υψηλό το ποσό αυτό για τις μέρες μας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης και Σπετσιώτης Στέφανος υπερψηφίζουν τις ανωτέρω εκδηλώσεις πλην της παραγγελθείσας σύνθεσης της 11ης Αυγούστου  για τον λόγο ότι δεν συνηγορούν στην υπερχρέωση του Δήμου για εκδήλωση διαρκείας μιάς ημέρας.

Η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Ηλιάδη  Βαρβάρα, ψηφίζει υπέρ των ανωτέρω εκδηλώσεων με προϋπολογισμό αυτών μειωμένο στο ήμισυ.            

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010, το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 25 του ΠΔ. 60/2007, τις προσφορές των ανωτέρω

Aποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

Α.Εγκρίνει το πολιτιστικό πρόγραμμα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 με τις  κάτωθι εκδηλώσεις επειδή συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού μας.

Στην 1η  Αυγούστουστο Αμφιθέατρο Οινουσσών χορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας με τίτλο «Μουσικοχορευτικό ταξίδι στα νησιά μας», διδασκαλία Ιουλίας Λιγνού, πρ/σμού δαπάνης 8.000 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό αποδεσμεύει το ποσό των 8.000 Ευρώ  από τον Κ.Α. 10/6471.001 το οποίο και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Ιουλία Λιγνού – Σχολή χορού Νηρηίδες.

Στις 4 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, διοργάνωση  συναυλίας με τους Λάκη Χαλκιά , Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλο, ΄Αννα – Μαρία Κοντοστεργίου και Γεώργιο Βλωτιδέλλη για την κάλυψη ήχου και φωτισμού, πρ/σμού δαπάνης  4.900 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ.  Για τον σκοπό αυτό αποδεσμεύει το ποσό των 4.900 Ευρώ,  από τον Κ.Α. 10/6471.005 το οποίο και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στους ανωτέρω καλλιτέχνες.

Στις 5 Αυγούστου  στο Αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση  με τίτλο «Αγγέλα Παπάζογλου» με την ΄Αννα Βαγενά, πρ/σμού δαπάνης 4.900 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό αποδεσμεύει το ποσό των 4.900 Ευρώ  από τον Κ.Α. 10/6471.006 το οποίο και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μεταξουργείο» που εκπροσωπείται από την΄Αννα Βαγενά.

Στις 6 Αυγούστου εκδήλωση για προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας με συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο «Φίλοι Οινουσσών», πρ/σμού δαπάνης 4.900 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό αποδεσμεύει το ποσό των 4.900 Ευρώ  από τον Κ.Α. 10/6471.002 το οποίο και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στον Σύλλογο «Φίλοι Οινουσσών».

Στις 11 Αυγούστου μουσική  συναυλία στο Αμφιθέατρο Οινουσσών  για την επετειακή εκδήλωση  των 100 χρόνων της απελευθέρωσης των Οινουσσών και των λοιπών νήσων του Αιγαίου 2012 Οι επί μέρους αναθέσεις θα γίνουν με την έγκριση της αναμόρφωσης για την ενίσχυση του σχετικού Κ.Α.

Στις 23 Αυγούστου μουσική συναυλία στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, με τον Παντελή Λύκο, πρ/σμού δαπάνης 1.200,00 Ευρώ με το ΦΠΑ. Για τον σκοπό αυτό αποδεσμεύει το ποσό των 1.200,00  Ευρώ  από τον Κ.Α. 10/6471.011 το οποίο και ψηφίζει αναθέτοντας την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης στον Παντελή Λύκο.

Β. Εγκρίνουν τις από 29-6-2012 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  για  τις ανωτέρω εκδηλώσεις .

                                                                                                                                              

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  44 / 2012

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

   Υπογραφή                                                        Υπογραφές

Οινούσσες   2-7-2012

Aκριβές αντίγραφο

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α