Απόφαση 44η

08/08/2014

Απόφαση 44η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 44η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:΄Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την  8η του μήνα  Αυγούστου 2014 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1017/ 4-8-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                    1. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                       3.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ                  

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                      4. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

5.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                            5. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                   

6. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,έθεσε υπόψη το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο συμφώνησε το Σώμα να συζητηθεί και είπε τα εξής :

 κοινοποιήθηκε στον Δήμο ο 1ος ΑΠΕ του έργου : Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας , μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού  και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

                                                  αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου : "Βελτίωση δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας" , μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

           Ακριβές αντίγραφο

             Ο Δήμαρχος

           ΜΕΔ

          Ο Αντιδήμαρχος

                         

          Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α