Απόφαση 44η

29/06/2011

Απόφαση 44η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 4

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:  "Φιλοξενία ΡΑΛΛΥ – ΑΙΓΑΙΟΥ"

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25-6-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1364/17-6-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

12. Λεοντή Ελένη

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον  λόγο στον κ. Ιωάννη Λυγνό , δημοτικό σύμβουλο , ο οποίος είπε ότι στις 21 Ιουλίου από το απόγευμα  θα καταφθάνουν στο νησί μας 45 με 50 ιστιοπλοϊκά σκάφη, τα οποία συμμετέχουν στο  ΡΑΛΛΥ- Αιγαίου.  Το ΡΑΛΛΥ – ΑΙΓΑΙΟΥ προβάλλει όχι μόνο το Αιγαίο αλλά και την Ελλάδα διεθνώς και ειδικότερα το νησί μας, λόγω της ναυτικής του παράδοσης, γι αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε την φιλοξενία των πληρωμάτων των σκαφών με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ο αριθμός των πληρωμάτων θα είναι 500 άτομα και θα ολοκληρωθεί η προσέλευσή τους στις Οινούσσες την Παρασκευή  το Βράδυ 22 Ιουλίoυ.

Προτείνουμε να τους φιλοξενήσουμε διοργανώνοντας μία δεξίωση στον Ναυτικό ΄Ομιλο Οινουσσών , προσφέροντάς τους ένα δείπνο.

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.

 

Επειδή, έχει προκύψει η φιλοξενία του ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, η οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της ανάγκης αυτής. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πίστωσης, από συγκεκριμένο Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στον οποίο αυτή είναι εγγεγραμμένη, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία της καινούριας πίστωσης.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμαρχος προτείνει  προς το Δημοτικό Συμβούλιο

A. Τη μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

  • Από τον Κ.Α 6433/001  με τίτλο «φιλοξενία ομάδας φοιτητών για συλλογή πληροφοριών με σκοπό την έκδοση βιβλίου σχετικά με την ιστορία των Οινουσσών»  να μεταφερθεί ποσό  πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή οι φοιτητές τελικά που  θα έρθουν στις Οινούσσες θα είναι λιγότεροι τον αριθμό.

Β. Επίσης, προτείνεται η ακόλουθη  μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στον κάτωθι κωδικό, για την αντιμετώπιση της ανάγκης που δεν είχε προβλεφθεί:

  • Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  στον νέο  Κ.Α.6433/003  με τίτλο «φιλοξενία ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ »

   Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από τα ανωτέρω αφού έλαβε υπόψη του:

Την εισήγηση του κ. Λυγνού Ιωάννη, δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας, καθώς και του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Αγγελάκου

  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
  • τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών, έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.27/2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

A. Τη μεταφορά πίστωσης μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

  • Από τον Κ.Α 6433/001 που υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 8.000,00 Ευρώ  με τίτλο «φιλοξενία ομάδας φοιτητών για συλλογή πληροφοριών με σκοπό την έκδοση βιβλίου σχετικά με την ιστορία των Οινουσσών»  να μεταφερθεί ποσό  πέντε χιλιάδων ευρώ   ( 5.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή οι φοιτητές τελικά που  θα έρθουν στις Οινούσσες θα είναι λιγότεροι τον αριθμό.

Β. Επίσης,  η ακόλουθη  μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στον κάτωθι κωδικό, για την αντιμετώπιση της ανάγκης που δεν είχε προβλεφθεί:

  • Μεταφορά ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €)  στον νέο  Κ.Α.6433/003 του πρ/σμού  με τίτλο «φιλοξενία ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» , την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού , που θα προβάλλει το νησί μας και την ναυτική του παράδοση.

Γ. Την όλη διοργάνωση αναθέτει στην κ. Αικατερίνη Κων. Καββάδα, διαχειρίστρια του Ν. Ομίλου Οινουσσών αντί του ποσού των 5.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Δ. Εγκρίνει την από 24/6/2011 απόφαση ανάληψης της σχετικής δαπάνης. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  44 / 2011

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                        Υπογραφές

Οινούσσες   29-6-2011

ακριβές αντίγραφο

Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α