Απόφαση 45η

20/08/2015

Απόφαση 45η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 45η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 9ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: ΄Εγκριση εκπόνησης της μελέτης ΄΄Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών ΄΄.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 19η του μηνός Μαΐου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 357/ 15-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                                                          

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη               

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     

6. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν του Δ.Σ την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χίου, η οποία  αφορά στην ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), του Δήμου Οινουσσών. Η εισήγηση αναφέρει ότι ο ΣΜΑ θα βρίσκεται στα όρια του παλαιού ΧΑΔΑ. Αντικείμενο της γεωτεχνικής μελέτης είναι η αξιολόγηση των υπαρχουσών γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή της επέμβασης και η σύνταξη πρότασης χωροθέτησης – διαμόρφωσης του υπό κατασκευή ΣΜΑ.

Η κατασκευή του ΣΜΑ είναι απαραίτητη α) για την συμμόρφωση του Δήμου με τον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που προβλέπει την κατασκευή ΣΜΑ στο Δήμο Οινουσσών. β) με την κατασκευή του για να μπορούν να μεταφέρονται τα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Νότιας Χίου οικονομικά και με ασφάλεια και να αποφευχθεί το πρόστιμο από την Ε.Ε. για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ γ) με την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2007 – 2013, έγινε η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του ΣΜΑ, που ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί και υπάρχει κίνδυνος άλλου προστίμου για το Δήμο.

Οι ειδικότερες συνθήκες της περιοχής που κάνουν απαιτητή την ύπαρξη γεωτεχνικής μελέτης για την ασφαλή θεμελίωση των τοίχων αντιστήριξης είναι, μεταξύ άλλων:

α) Τα χαρακτηριστικά του εδάφους, σε συνδυασμό με τη μεγάλη υψομετρική διαφορά των αντιστηριζόμενων επιπέδων για την κίνηση των απορριμματοφόρων και των οχημάτων μεταφοράς των pressconteiner.

β) Η ανάγκη περιορισμού των επεμβάσεων επί του υπάρχοντος αναγλύφου κατά την κατασκευή του πεδίλου θεμελίωσης του τοίχου αντιστήριξης, για την αποφυγή δαπανηρών εργασιών σε μεγάλη κλίμακα. Η γεωτεχνική μελέτη θα υποδείξει τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση των έργων αντιστήριξης των επιπέδων του ΣΜΑ, που θα ικανοποιεί ταυτόχρονα τους συντελεστές ασφαλείας που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Δεδομένου του εξειδικευμένου αντικειμένου της μελέτης, αυτή δεν είναι δυνατόν να εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Χίου και προτείνεται η ανάθεσή της σε ιδιώτη μελετητή.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 5.954,92 (χωρίς τον ΦΠΑ) ή 6.907,70 € (με τον ΦΠΑ 16%) και αντιστοιχεί σε τάξη πτυχίου Α στην κατηγορία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21).

Με την 40/2015 απόφαση Δ.Σ. Οινουσσών κα την αριθ. 31343/11-5-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου, τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και ο δημοτικός προϋπολογισμός του έτους 2015, με τη δημιουργία νέας εγγραφής με τίτλο " Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών ", με ΚΑ 70/7412.002 και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΑ  με 7.000,00 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για:

Α. Την έγκριση εκπόνησης της μελέτης "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών ", προεκτιμώμενης αμοιβής  6.907,70 ευρώ (με τον ΦΠΑ 16%), με ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42), εξαιτίας αδυναμίας εκτέλεσης της μελέτης με ίδια μέσα.

Β. Την έγκριση του συνημμένου φακέλου έργου για την εκπόνηση της μελέτης.

Γ. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης

Στη συνέχεια με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Οινουσσών θα αποφασίσει ως προς την ψήφιση πίστωσης και την επιλογή του αναδόχου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10  ,   την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την εκπόνηση της μελέτης "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών " προεκτιμώμενης αμοιβής  6.907,70 ευρώ (με τον ΦΠΑ 16%), με ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42), εξαιτίας αδυναμίας εκτέλεσης της μελέτης με ίδια μέσα.

Β. Εγκρίνει το φάκελο του έργου για την εκπόνηση της μελέτης.

Γ. Αποφασίζει την απευθείας ανάθεση της μελέτης σε ιδιώτη μελετητή με βάση της διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν.3463/06, δεδομένου ότι η προεκτιμούμενη αμοιβή είναι κάτω του 30% του ορίου της Α' Τάξης για τις κατηγορίες μελετών 21 "Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες".

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  45/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

                                        ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α