Απόφαση 45η

01/07/2011

Απόφαση 45η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 45η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας  με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με σκοπό την υποβολή πρότασης και συμμετοχή στο πρόγραμμα Δημιουργίας Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου / συμφωνίας συνεργασίας.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   1η του μήνα  Ιουλίου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1451/1-7-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Χαλκιά Ευγενία

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Δανιήλ Γεώργιος

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Θάνος Νικόλαος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι αναπληρώνει τον  Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Δανιήλ , ο οποίος λόγω  κωλύματος αδυνατεί να παρευρεθεί στην παρούσα συνεδρίαση και αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι δηλαδή λόγω λήξεως της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτημάτων στις 4-7-2011 σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Προγράμματος και την παράταση που δόθηκε θα πρέπει να αποφασίσουμε για την  σύναψη μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας  με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με σκοπό την υποβολή πρότασης και συμμετοχή στο πρόγραμμα Δημιουργίας Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου / συμφωνίας συνεργασίας.

Στη συνέχεια είπε ότι οι θέσεις που προτείνονται είναι συνολικά 15, για τις οποίες δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου, αλλά αντιθέτως επωφελούνται 15 άνεργοι κάτοικοι συνδημότες μας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω ΕΣΠΑ με τίτλο "Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού".

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1) Εγκρίνει τη σύναψη μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας του Δήμου Οινουσσών με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με σκοπό την υποβολή πρότασης και συμμετοχή στο πρόγραμμα Δημιουργίας Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου.

 

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου / συμφωνίας συνεργασίας.

 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  45/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες 1-7-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α