Απόφαση 46η

01/07/2013

Απόφαση 46η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 46

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάθεση διοργανώσεων για την υλοποίησή τους.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   29ητου μήνα   Ιουνίου 2013 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1093/ 25-6-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

 

4. Λεοντή Ελένη

 

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Χαλκιά Ευγενία

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

10.Θάνος Νικόλαος

 

11.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα               κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , έδωσε τον  λόγο στην             κ. Ευγενία Χαλκιά , δημοτική σύμβουλο, η οποία είπε ότι  προγραμματίζουμε και φέτος να προσφέρουμε στους κατοίκους του νησιού μας ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά λόγω οικονομικών δυσχερειών περιοριζόμαστε σε λίγες και πρότεινε τις κάτωθι :

Στην 1ηΑυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών  θεατρική παράσταση  από την Αστική μη κερδοσκοπική θεατρική επιχείρηση του Γιάννη Μόρτζου, πρ/σμού δαπάνης 6.200 Eυρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Στις 4 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική – μουσικοχορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας Ιουλίας Λιγνού,  πρ/σμού δαπάνης 8.000 Ευρώ με το ΦΠΑ, για το χορευτικό μέρος και διδασκαλία Αυγουστίνας Λυκουρίνα, για το θεατρικό μέρος πρ/σμού δαπάνης 7.000 Ευρώ με το ΦΠΑ. Την κάλυψη της μουσικής  θα αναλάβει ο μουσικός και ενορχηστρωτής  Θεοδόσιος Πιπίδης έναντι ποσού 2.400 Ευρώ με το ΦΠΑ.

 Τον ήχο και τον φωτισμό θα καλύψει ο Στέλιος Βαρκάρης έναντι του ποσού  3.500 Ευρώ με τον ΦΠΑ.

Στις 9 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, εκδήλωση  χορωδίας μετά διδασκαλίας των τραγουδιών με τίτλο ΄΄ η αγάπη θα σε βρεί όπου και νάσαι , διδασκαλία του Σωτήρη Μπακόπουλου, πρ/σμού δαπάνης 5.000 Ευρώ .

Τον ήχο και φως της εκδήλωσης θα καλύψει ο Παντελής Λύκος με το ποσό των 2.550 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Στις 17 Αυγούστου  στο Αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση  με τίτλο         «Toγάλα » με την ΄Αννα Βαγενά, από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μεταξουργείο» που εκπροσωπείται από την ΄Αννα Βαγενά. πρ/σμού δαπάνης 5.000 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του        N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010, το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 25 του ΠΔ. 60/2007 , τις προσφορές των ανωτέρω

αποφασίζει  ομόφωνα

 

Α.Εγκρίνει το πολιτιστικό πρόγραμμα με τις  κάτωθι εκδηλώσεις επειδή συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών , πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού μας.

 

Στην 1ηΑυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την πραγματοποίηση της   θεατρικής παράστασης  στην Αστική μη κερδοσκοπική θεατρική επιχείρηση του Γιάννη Μόρτζου, πρ/σμού δαπάνης 6.200 Eυρώ μαζί με το ΦΠΑ.

 

Στις 4  Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την θεατρική-μουσικοχορευτική εκδήλωση μετά διδασκαλίας  στην Ιουλία Λιγνού το χορευτικό μέρος  πρ/σμού δαπάνης 8.000 Ευρώ με το ΦΠΑ, και αναθέτουμε στην Αυγουστίνα Λυκουρίνα,  το θεατρικό μέρος πρ/σμού δαπάνης 7.000 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης αναθέτουμε στον μουσικό και ενορχηστρωτή Θεοδόσιο Πιπίδη έναντι ποσού 2.400 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Τον ήχο και τον φωτισμό αναθέτουμε στον Στέλιο Βαρκάρη έναντι του ποσού  3.500 Ευρώ με τον ΦΠΑ.

 

Στις 9 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, εκδήλωση  χορωδίας  με τίτλο         ΄΄ η αγάπη θα σε βρεί όπου και νάσαι΄΄ ,αναθέτουμε την διδασκαλία των τραγουδιών για την πραγματοποίηση της  εκδήλωσης στον Σωτήρη Μπακόπουλο, πρ/σμού δαπάνης 5.000 Ευρώ.

Τον ήχο και το φως της εκδήλωσης αναθέτουμε στον Παντελή Λύκο με το ποσό των 2.550 Ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Στις 17 Αυγούστου  στο Αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης  με τίτλο  «Toγάλα » με την ΄Αννα Βαγενά,  στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μεταξουργείο» που εκπροσωπείται από την ΄Αννα Βαγενά. πρ/σμού δαπάνης 5.000 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

 

Β. Όλα τα παραπάνω θα εξοφληθούν από την πίστωση Κ.Α. 10-6471 του σκέλους των εξόδων του ισχ. Προϋπολογισμού, την οποία και ψηφίζει.

Γ. Εγκρίνει την από 28-6-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  για  τις ανωτέρω εκδηλώσεις .

                                                                                                                                                                 ι

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  46 / 2013

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

           Υπογραφή                                                        Υπογραφές

                                      

                                         ακριβές αντίγραφο                                           

                                                  Μ.Ε.Δ.                                                      

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

  Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α