Απόφαση 47η

20/08/2015

Απόφαση 47η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 4

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: ΄Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης  για διαδημοτική συνεργασία μεταξύ Δήμου Χίου και Δήμου Οινουσσών, σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο και σε επίπεδο συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους,  στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  10η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 490/5-6-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                           

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                   

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                  6.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                           

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως          

κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος είπε τα εξής: Θα πρέπει να εγκρίνουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασηςγια διαδημοτική συνεργασία μεταξύ Δήμου Χίου και Δήμου Οινουσσών, σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο και σε επίπεδο συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους,  στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου. Επισυνάπτεται το σχέδιο.

Στη συνέχεια ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Κατόπιν ζήτησε τον λόγο η κ. Λουκία Χαλκιά , δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας η οποία κατέθεσε τις κάτωθι παρατηρήσεις εκ μέρους του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλή της Παράταξης ΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ΄΄ κ. Γεωργίου Δανιήλ:

Επί της αρχής:Η παράταξή μας έχει τονίσει πολλές φορές ότι η συνεργασία με τον Δήμο Χίου είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, που θα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Νότιας Χίου. Ως εκ τούτου η αποτύπωση και επικύρωση της συγκεκριμένης συνεργασίας σε επίπεδο των δύο ΟΤΑ θα πρέπει να περιβληθεί τον θεσμικό μανδύα της διαδημοτικής προγραμματικής σύμβασης. 

 

Αναφορικά με το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν απαραιτήτως προς το Δημοτικό Συμβούλιο οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

Η σύμβαση είναι υπέρμετρα ετεροβαρής προς την πλευρά του Δήμου Οινουσσών. Δημιουργεί υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του μικρότερου νησιωτικού ΟΤΑ έναντι του μεγαλύτερου, δυσανάλογες προς τις δυνατότητες και τις υποδομές του Δήμου μας.

 

Ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει μετά την διακοπή λειτουργίας των ΧΑΔΑ την περισυλλογή, συμπίεση, μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων στον ΧΥΤΑ της νότιας Χίου. Προς το σκοπό αυτό εξοπλίστηκε ο Δήμος μας μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ με τον απαιτούμενο τροχοφόρο και λοιπό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω λειτουργιών.

 

Ο εξοπλισμός αυτός είναι μοναδικός και αναντικατάστατος για τον Δήμο μας και η λειτουργία του απαιτεί μέγιστη προσοχή κι εξειδίκευση, πιστή τήρηση των τεχνικών κανόνων λειτουργίας των μηχανημάτων και οπωσδήποτε την ασφάλεια ότι τα συγκεκριμένα οχήματα θα είναι σε λειτουργία, επίβλεψη και παρακολούθηση για να ασκείται ακωλύτως το έργο τους.

 

Στο προτεινόμενο συμβατικό κείμενο αναλαμβάνει ο Δήμος Οινουσσών την υποχρέωση να παρέχει το όχημα τύπου γάντζου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2885 στη διάθεση της διαδημοτικής συνεργασίας με σκοπό την εξυπηρέτηση αποτελεσματικής συλλογής απορριμμάτων σε επίπεδο Νομού.

Η συγκεκριμένη διατύπωση εμπεριέχει –κατά τη γνώμη μας- πολλές ασάφειες, αοριστίες και αδιευκρίνιστες πτυχές.

Ερωτήματα: α) πώς θα προσδιορίζεται και ποιος θα την καθορίζει την  «αποτελεσματική συλλογή και μεταφορά» σε επίπεδο νομού;

β) πώς θα καλύπτεται η ασφάλεια του οχήματος (όταν θα έχομε εξοφλήσει ασφάλιστρα για εξάμηνο ή έτος;)

γ) πώς θα αναλαμβάνει τις επισκευές ζημιών, που πιθανόν να εμφανιστούν μεταγενέστερα, αλλά να αποδίδονται στην περίοδο χρήσης από το Δήμο Χίου;

δ) πώς εννοείται η χρήση σε επίπεδο νομού (θα το στέλνουν και στα Ψαρά;)

 

Είναι επίσης ασαφής και δυσευκρίνιστος ο όρος «ο Δήμος Χίου έχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του στόλου του».

Ερωτήματα: Πώς ορίζεται το πρόβλημα; Τι (;) θεωρείται πρόβλημα; Ποιός το πιστοποιεί, ποιος θα είναι αρμόδιος, πώς θα καθίσταται γνωστό στο Δήμο μας, με ποια διοικητική διαδικασία;

 

Η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει κάθε ΟΤΑ, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα επιλύσει.

Ο μεν Δήμος Οινουσσών θα βρεθεί αφερέγγυος και ασυνεπής ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο δε Δήμος Χίου θα επικαλείται προβλήματα (μερικά από τα οποία είναι χρόνια λόγω μεγάλης έκτασης, λόγω έλλειψης εξοπλισμού και προσωπικού, λόγω πολυδιάσπασης των οικισμών) και θα επιδιώκει τη χρήση των μηχανημάτων του Δήμου μας προς επίλυση των δικών του προβλημάτων.

 

Συνεπώς: Το παρόν σχέδιο δεν μπορεί να ψηφιστεί με αυτές τις ασάφειες,  μονομερείς και ετεροβαρείς ως προς το Δήμο μας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Θα πρέπει να επανασυζητηθεί επί τη βάσει του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επιπλέον θα πρέπει να επιλυθούν και διευκρινιστούν όλες οι ασάφειες και αοριστίες και να θεμελιωθούν δι΄αυτού οι βάσεις μιας ασφαλούς, υπεύθυνης και ακώλυτης συνεργασίας σε ένα ζήτημα μεγάλης τοπικής και περιβαλλοντικής σημασίας, όπως η διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

 

Ζητάμε την αναβολή και επαναδιατύπωση των όρων της Σύμβασης διαδημοτικής Συνεργασίας.

Ο κ. Δήμαρχος απάντησε στην κ. Χαλκιά Λουκία ότι κατά την γνώμη του το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χίου, δεν αδικεί τον Δήμο μας. Διότι το πρώτον ο Δήμος Χίου μας παρέχει έναν καινούργιο μικρό απορριμματοφόρο καθώς και μία καινούργια γεννήτρια, καθώς επίσης  μας ένταξε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την κατασκευή του ΣΜΑ με προϋπολογισμό  380 χιλ. Ευρώ. Οπότε είμαστε και υποχρεωμένοι στον Δήμο Χίου με αυτές του τις ενέργειες. Εμείς θα δώσουμε το αυτοκίνητο με τον γάντζο, θα το παίρνει ο Δήμος Χίου με το δικό προσωπικό και με δικά του καύσιμα, θα το κρατάνε για μίας μέρα και θα μας το στέλνουν πίσω. Οπότε προτείνω να ψηφιστεί το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για τους λόγους που προανέφερα και να μην αναβληθεί η συζήτηση του θέματος.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την πρόταση του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 225 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 , τα άρθρα 100,278 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το σχέδιο της Προγρ. Σύμβασης της οποίας αντικείμενο είναι η διαδημοτική συνεργασία μεταξύ Δήμου Χίου και Δήμου Οινουσσών, σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο και σε επίπεδο συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους,  στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου.

 

 

    2.Το σχέδιο της Π.Σ. έχει ως εξής:

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Μεταξύ

 

 

«ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»,

ΚΑΙ

 «ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΧΙΟΣ, /06/2015]

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Χίο, σήμερα την …//2015, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1.  του Δήμου Χίου, που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 2, Χίος  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.Εμμανουήλ Βουρνού

2.  του Δήμου Οινουσσώνπου εδρεύει στις Οινούσσες, Ν.Χίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1.                    Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006

2.                    Τοάρθρο 99 του Ν.3852/2010

3.                    Την …./2015 Α.Δ.Σ. Δήμου Χίου  και  …./2015 Α.Δ.Σ. Δήμου Οινουσσών με τις οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Στα άρθρα 222 του Ν.3463/2006 και 99 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις , με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησης της.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) οι Δήμοι έχουν ως αρμοδιότητες την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ιδίως δε αρμοδιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων.

Μετά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου και το κλείσιμο και την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ του Νομού επιβάλλεται η μεταφορά των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων όλου του Νομού Χίου στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου. Έτσι ο Δήμος Οινουσσών θα πρέπει να μεταφέρει  τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα του στο ΧΥΤΑ στη θέση Πόδορας της Νότιας Χίου αφού προηγουμένως μεταφερθούν δια θαλάσσης με το επιβατικά πλοία της γραμμής μέσα σε κοντέινερ συμπίεσης.

  Στα πλαίσια του ανωτέρω σκεπτικού αλλά και της απόλυτης συνεργασίας των δύο Δήμων σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο και προκειμένου να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν στον κάθε Δήμο, ώστε να εμπεδωθεί απόλυτα στις τοπικές κοινωνίες το πνεύμα της συνεργασίας και με αυτή να λυθούν προβλήματα, καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των όρων της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Χίου και Οινουσσών σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο και σε επίπεδο συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

– Ο Δήμος Χίου οφείλει να εκτελεί με δικό του προσωπικό τα δρομολόγια από το λιμάνι της Χίου έως τον ΧΥΤΑ με επιστροφή, των απορριμματοφόρων οχημάτων ή οχήματος  τύπου γάντζου του Δήμου  Οινουσσών για εκφόρτωση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων του στο ΧΥΤΑ

– Ο Δήμος Χίου θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Οινουσσών σχετικά με τη συλλογή των απορριμμάτων παρέχοντας υποστηρικτικό μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει στη διάθεση του όπως γεννήτρια κ.λ.π. και το απορριμματοφόρο δορυφορικό όχημα ανοικτού τύπου ΚΗΗ 2869 για το διάστημα που ο Δήμος Οινουσσών το χρειάζεται. Το κόστος λειτουργίας (καύσιμα κλπ) και οι επισκευές για το χρονικό διάστημα χρήσης θα καλύπτεται από το Δήμο Οινουσσών ενώ η ασφάλεια από το Δήμο Χίου.

– Το απορριμματοφόρο του Δήμου Οινουσσών με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ  2884 θα εργάζεται  στη συλλογή των απορριμμάτων του Δ.Χίου με προσωπικό του Δ.Χίου, για το χρονικό διάστημα που ο Δήμος Χίου έχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του στόλου του. Το κόστος λειτουργίας, οι επισκευές όπως και η ασφάλεια του οχήματος για το χρονικό αυτό διάστημα θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δ.Χίου.

– Το όχημα τύπου γάντζου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2885 του Δήμου Οινουσσών τίθεται στη διάθεση της διαδημοτικής συνεργασίας με σκοπό την εξυπηρέτηση του στόχου της αποτελεσματικής συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Νομού. Το κόστος λειτουργίας, επισκευών όπως και η ασφάλεια του οχήματος θα καλύπτεται αναλογικά και κατ’ αντιστοιχία με τα χρονικά διαστήματα χρήσης ή τα εκτελεσθέντα δρομολόγια για τον κάθε Δήμο, από τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. Τροποποίηση του παρόντος όρου μπορεί να επέλθει μόνο με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η σύμβαση λήγει κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στα άλλα μέρη το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, μέλη της οποίας ορίζεται ο δήμαρχος ή ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε συμβαλλόμενο Δήμο, είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις της.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεταισε έξι πρωτότυπα, δύο από τα οποία θα λάβει ο κάθε συμβαλλόμενος.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

     Ο Δήμαρχος Χίου                                                                  Ο Δήμαρχος Οινουσσών

 

 

 Εμμανουήλ Βουρνούς                                                                 Στέφανος Βογιατζής

 

3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  47/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                                       Ο  Δήμαρχος

 

                                                   Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α