Απόφαση 48η

02/07/2012

Απόφαση 48η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 48η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναγόρευση επιτίμων δημοτών επιστημόνων της παγκόσμιας φιλολογικής συνόδου της Ομηρικής Ακαδημίας (EUROCLASICA).

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 30-6-2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ.,το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1316/26-6-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: όπως πάντοτε και κατά την προσεχή παγκόσμια σύνοδο της Ομηρικής Ακαδημίας θα θέλαμε να εγκρίνετε να αναγορευθούν επίτιμοι δημότες οι εξής εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες.

 

  1. Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Prof. JoseAntonioFernandezDelgado, διακεκριμένος Ελληνιστής και Δ/ντής του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Salamanca Ισπανίας.
  3. Prof. FranciscaPordomingoPando, διακεκριμένη Ελληνίστρια στο Πανεπιστήμιο Salamanca Ισπανίας. Ασχολείται με τους παπύρους με τα Ομηρικά έπη.
  4. Ιωσήφ Ιωσήφ, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στηνΑθήνα.

 

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη  τον Ν. 3852 του 2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Ανακηρύσσει επίτιμοι δημότες τις ανωτέρω εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες.

1. Καθηγητής Αντώνιος Παναγιώτου, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Prof. JoseAntonioFernandezDelgado, διακεκριμένος Ελληνιστής και Δ/ντής του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Salamanca Ισπανίας.

3. Prof. FranciscaPordomingoPando, διακεκριμένη Ελληνίστρια στο Πανεπιστήμιο Salamanca Ισπανίας. Ασχολείται με τους παπύρους με τα Ομηρικά έπη.

4. Ιωσήφ Ιωσήφ, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   48/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες  2-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α