Απόφαση 48η

16/09/2014

Απόφαση 48η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 48/2014

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα:  : Ορισμός μελών Δ.Σ. για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                     3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                  

 

 

 

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει εκ νέου τα μέλη για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, λόγω της ανάληψης των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής. Στη συνέχεια πρότεινε ως τακτικά μέλη τους :

1. Βογιατζή Στέφανο, Δήμαρχο Οινουσσών

2. Λιγνό Κων/νο , δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας.

3. Δανιήλ Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας.

          Και ως αναπληρωματικά μέλη τους:

  1. Θεοδωράκη Κυριάκο, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας.
  2. Ντούσλαζη Νίκη, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας.
  3. Λυγνό Ιωάννη,δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας.

 

Το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου , το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, ( άρθρα 239,240 και 244) και 3852/2010

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει εκ νέου τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ως εξής:

Β. Ορίζει  ως τακτικά μέλη τους:

        

          1.Βογιατζή Στέφανο, Δήμαρχο Οινουσσών

          2.Λιγνό Κωνσταντίνο, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας.

          3.Δανιήλ Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας.

 

    Γ. Ορίζει ως αναπληρωματικά  μέλη τους:

         1. Θεοδωράκη Κυριάκο, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας.

         2. Ντούσλαζη Νίκη , δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας.

         3. Λυγνό Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας.

 

 

   Δ.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου θα ακολουθεί την θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                        Η απόφαση αυτή πήρε α/α 48/2014

Ο Πρόεδρος                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                    Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α