Απόφαση 48η

20/08/2015

Απόφαση 48η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 48η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Aναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεσητης προμήθειας με τίτλο΄΄προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Π.Κ. Οινουσσών΄΄( σχετ. η υπ. αριθ.39/2015 απόφαση  – εισήγηση της Ο.Ε.).

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  10η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 490/5-6-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                   

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                  6.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                           

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως          

κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος είπε τα εξής: Θα πρέπει  να αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό και να εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο ΄΄προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Π. Κέντρο Οινουσσών. Σχετική η αριθ 39/2015 απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 39/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις λοιπές διατάξεις του N. 3463/2006 και 3852/2010.

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την προμήθεια με τίτλο ΄΄ προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών ΄΄, τροποποιώντας  το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015 ως εξής:

 

 

1) Μειώνει τον  ΚΑ  70/7326.001 των εξόδων με τίτλο " Κατασκευή κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου " και πηγή χρηματοδότησης "ΣΑΤΑ", κατά 10.000 ευρώ .

 

2)Μεταφέρει την πίστωση ποσού 10.000 Ευρώ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου δημιουργώντας  νέο κωδικό αριθμό στον ΚΑ 70/7135.002 με τίτλο "προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών" και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ την οποία και ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  48/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                                       Ο  Δήμαρχος

 

                                                   Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α