Απόφαση 49η

02/07/2012

Απόφαση 49η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 49η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για ενίσχυση του Κ.Α.10-6471.011 για διοργάνωση συναυλιών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 30-6-2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ.,το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1316/26-6-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λεοντή Ελένη

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με το άρθρο 161, παρ.1  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«Πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου,  επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την εκτέλεση άλλου έργου. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται  αναμόρφωση του προϋπολογισμού»

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα από το αποθεματικό.

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην κ. Ευγενία Χαλκιά, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας και υπεύθυνη των πολιτιστικών η οποία ανέφερε τα εξής:

Προγραμματίζουμε να διοργανώσουμε μία μεγάλη επετειακή  εκδήλωση  στις 11 Αυγούστου για τα 100 χρόνια  της απελευθέρωσης  των νήσων των Οινουσσών και των υπολοίπων νησιών του Αιγαίου, η οποία θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός για το νησί μας.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί συνδυασμό πολλών συνεργατών, όπως για την συγγραφή μουσικού έργου, ενορχήστρωση, διδασκαλία, ορχήστρα με 16 άτομα και χορωδία με 16 άτομα.

Προκειμένου να γίνει η διοργάνωση της συναυλίας για την επέτειο των 100 χρόνων απελευθέρωσης των Οινουσσών και των λοιπών νήσων του Αιγαίου  1912, θα πρέπει να εγκρίνουμε το ποσό των 70.000  Ευρώ  από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

Για την αντιμετώπιση της  παραπάνω ανάγκης  προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 

 

Στον Κ.Α. 70/7331.002  με τίτλο «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου» του προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2012 έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 525.000,00 ευρώ  για την εκτέλεση του έργου που αφορά κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου. Επειδή, έχει διαπιστωθεί αδυναμία απορρόφησης της συνολικής πίστωσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου εντός του τρέχοντος έτους,  παρίσταται ανάγκη αποδέσμευσης ποσού  70.000 Ευρώ  από τακτικά ΠΟΕ στον Κ.Α. 10-6471.011 για την ενίσχυσή του για την διοργάνωση συναυλιών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφασίσουν σχετικά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ Γεώργιος, Βογιατζής Στέφανος, Χαλκιά Λουκία, Χαλκιά Ευγενία και Λυγνός Ιωάννης  ψηφίζουν υπέρ της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εκδήλωση της ανωτέρω συναυλίας.

Η δημοτική σύμβουλος  της πλειοψηφίας Βαρβάρα Κατσιάνου δεν εγκρίνει την μουσική συναυλία διότι δεν ήταν επαρκείς οι εξηγήσεις που έλαβε περί της παραγγελθείσας σύνθεσης του έργου της συναυλίας και θεωρεί υψηλό το ποσό αυτό για τις μέρες μας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης και Σπετσιώτης Στέφανος δεν εγκρίνουν την αναμόρφωση του πρ/σμού για τον λόγο ότι δεν συνηγορούν  στην υποχρέωση του Δήμου για εκδήλωση διαρκείας μιάς ημέρας.

Η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Ηλιάδη  Βαρβάρα, συμφωνεί να γίνει η αναμόρφωση του πρ/σμού για την ανωτέρω εκδήλωση αλλά με μειωμένο το ποσό στο ήμισυ.

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • Το άρθρο 161, παρ.1  του Ν. 3463/06,
  • Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
  • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • Την αδυναμία απορρόφησης του έργου  στον Κ.Α.  70/7331.002 με τίτλο       

       «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου»

  • Την εισήγηση της κ. Ευγενίας Χαλκιά , δημοτικού συμβούλου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  του τρέχοντος έτους ως εξής:

  • Αποδεσμεύει από την εγγεγραμμένη στον Κ.Α.  70/7331.002 με τίτλο

 «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου» πίστωση  του προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2012 ύψους ευρώ 525.000,00 ευρώ.                                                                

Μεταφέρει πίστωση  ύψους (70.000 €), μέσω του αποθεματικού, στον Κ.Α.10-6471.011  με τίτλο «διοργάνωση συναυλιών», για την ενίσχυσή του για την πραγματοποίηση συναυλιών.

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   49/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

 Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Οινούσσες  2-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α